Nyheter

Bellona politianmelder Bolaks

Publiseringsdato: 6. juni, 2002

Bellona anmelder Bolaks AS for overtredelse av fiskeoppdrettsloven § 16 første ledd, jfr. § 25 og forskrift av 18/12 1998 om etablering, drift og sykdomsforebyggende tiltak ved oppdrettsanlegg § 3.

Lensmannen i Fusa
5640 Eikelandsosen

06/06-2002

Anmeldelse av Bolaks AS for brudd på fiskeoppdrettsloven

Bellona anmelder Bolaks AS for overtredelse av fiskeoppdrettsloven § 16 første ledd, jfr. § 25 og forskrift av 18/12 1998 om etablering, drift og sykdomsforebyggende tiltak ved oppdrettsanlegg § 3.

 

Faktiske forhold
 
Anslagsvis 2.000 laks, i vektklassen 4-5 kg, rømte fra en slaktemerd utenfor slakteriet til Bolaks AS i Eikelandsosen, natt til lørdag 1. juni 2002. I følge daglig leder Bjørg Mette Antonsen i Bolaks AS, ble laksen levert til slakteriet av brønnbåt fredag den 31. mai 2002, på ettermiddagen. Lørdag fikk Bolaks melding fra lokale fiskere om at det var observert laks i fjorden utenfor Eikelandsosen. Ved undersøkelse av slaktemerden, ble det oppdaget at noten ikke var festet den slik den skulle. Noten hang delvis under vann, noe som muliggjorde rømming av fisk. Daglig leder forteller at noten ble sjekket fredag kveld, og at den da skulle være i orden. Bolaks vet ikke hva som har forårsaket feilen i nota. Lokale fiskere ble varslet, og gjenfangst av oppdrettsfisk ble iverksatt umiddelbart etter at rømming ble oppdaget.

Objektiv vurdering
 
Oppdrettsanlegg skal i henhold til fiskeoppdrettsloven holde en «forsvarlig teknisk standard«, jf. § 16 første ledd, og oppdrettsvirksomheten skal drives på en slik måte at «…. det er teknisk, biologisk og miljømessig forsvarlig.«, jf. drift- og sykdomsforskriften (av 18.12 1998) § 3. I dette tilfellet har 2000 oppdrettsfisk rømt fra slaktemerdene. I og med at et så betydelig antall fisk kunne rømme i løpet av natten, kan ikke det objektive kravet angående forsvarlighet anses å være oppfylt.  

 

Subjektiv vurdering

Etter fiskeoppdrettslovens § 25 første ledd straffes den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i eller med hjemmel i fiskeoppdrettsloven. Det er dermed tilstrekkelig at innehaver eller den som på annen måte kan identifiseres med virksomheten på anleggene har opptrådt uaktsomt for at straffeansvar kan inntre. Feilen ved nota og festingen av denne, hva enten feilen skyldes teknisk- eller menneskelig svikt, antar Bellona å kunne tilbakeføres til uaktsomhet fra oppdretterens side. Det må i denne sammenheng bemerkes at rømming av oppdrettsfisk er et stort miljømessig problem, og at det av den grunn må kreves særskilt aktsomhet i forhold til å hindre slik rømming. Bellona antar på denne bakgrunn at lovens subjektive vilkår for å straffe er oppfylt.

Prinsipielle synspunkter

Rømming av oppdrettslaks er et av de største miljøproblemene i norsk fiskeoppdrett. Sammen med en allerede kritisk situasjon for norsk villaks (jf. blant annet det nasjonale kriseutvalget for villaks; Rieber-Mohn-utvalget, NOU 1999:9) utgjør rømming av oppdrettslaks en svært alvorlig trussel mot norske villaksbestander. Rømming av oppdrettsfisk kan blant annet medføre spredning av sykdommer av ulikt slag, oppvandring og gyting av oppdrettsfisk i elvene og forstyrrelse av villaksens gytegroper, og krysning av oppdrettsfisk og villfisk i elvene med forandring av villaksens genetiske og fenotypiske egenskaper som resultat. Vi henviser til statens fagetater som Direktoratet for Naturforvaltning for videre informasjon om hvilken trussel rømt oppdrettsfisk utgjør for naturmiljøet og norsk villaks.

Begjæring om påtale

Miljøstiftelsen Bellona mener på bakgrunn av det ovenstående at forholdet bør påtales og at Bolaks AS ilegges bot som foretaksstraff i medhold av straffeloven § 48a.

En bot må være av en slik størrelse at den vil ha allmenn- og individualpreventiv effekt overfor oppdrettsnæringen. Miljøstiftelsen Bellona mener på et prinsipielt grunnlag at miljøvernlovgivningen må håndheves aktivt, og at overtredelser som kan føre til skade på naturmiljøet må straffeforfølges.

____________________
Marius Holm
Fagmedarbeider

____________________
Anders Hauge
Juridisk rådgiver