Nyheter

-Lavere kvoter på torsk og kolmule neste år

Fiskeriminister Svein Ludvigsen
Foto: Thomas Nilsen

Publiseringsdato: 4. juni, 2002

Skrevet av: Marius Dalen

Det internasjonale havforskningsrådet anbefaler at kvotene på torsk og kolmule reduseres i 2003. Skal fiskeriminister Svein Ludvigsen og regjeringens mål om et bærekraftig fiskeri ha troverdighet må forskerenes stemme blir hørt ved fastsetting av neste års fiskekvoter.

Mandag 3. juni la den rådgivende komité (ACFM) i Det internasjonale havforskningsråd (ICES) frem sine kvoteanbefalinger for 2003. Fangsten av torsk og kolmule må reduseres for å sikre bærekraftige bestander i fremtiden.


Anbefalingene fra ICES

Fiskebestand Anbefalt kvote
Norsk-arktisk torsk 600.000 tonn
Kolmule 600.000 tonn
Norsk-arktisk hyse 101.000 tonn
Norsk-arktisk sei 168.000 tonn
Norsk vårgytende sild 710.000 tonn
Høstgytende sild i Nordsjøen 450.000 tonn
Blåkveite 13.000 tonn


I Stortingsmelding nr. 12 (2001-2001) «Rent og rikt hav» av 15. mars 2002 står det at forvaltningen av fiskebestandene skal baseres på en føre var-tilnærming for å sikre en balansert og bærekraftig næringsutøvelse som også beskytter ressursgrunnlaget og det biologiske mangfoldet. Dette har fiskeriminster Svein Ludvigsen nå mulighet til å vise at også gjelder i praksis. Størrelsen på fiskekvotene for 2003 må ikke overstige anbefalingene fra Den rådgivende komité (ACFM) i Det internasjonale havforskningsråd (ICES).


Norsk-arktisk torsk

Bestanden og beskatningen for norsk-arktisk torsk er utenfor sikre biologiske grenser. Gytebestanden har siden 1998 vært under føre-var-grensen og beskatningsgraden de fire siste år har ikke vært bærekraftig.

År ICES råd Endelig kvote
1998 514.000 654.000
1999 360.000 480.000
2000 110.000 390.000
2001 263.000 395.000
2002 181.000 395.000
De siste fem årene har den samlede kvoten for fangst av norsk-arktisk torsk blitt satt godt over anbefalingene fra ICES. Kvoten for 2003 må ikke overstige anbefalingen om en kvote på under 305.000 tonn.


Kysttorsk

Bestanden av kysttorsk har blitt redusert siden 1994. ICES tilrår at fangsten av kysttorsk blir betydelig redusert for å kunne bygge opp igjen gytebestanden. ICES´ beregninger viser at et uttak over ca. 5000 tonn vil føre til ytterligere reduksjon av gytebastanden i 2003.


Kolmule

Total fangst av kolmule var i 2001 på 1,8 millioner tonn. Årsklassene 1999 og 2000 var usedvanlig sterke og gjør at bestanden for øyeblikket er innenfor sikre biologiske grenser. Det høstes imidlertid på et nivå langt over det som er bærefraftig og neste års fangst må ikke overstige 600.000 tonn.
Bestandene av norsk-arktisk sei, norsk vårgytende sild og nordsjøsild er innenfor sikre biologiske grenser. Bestanden av norsk-arktisk hyse derimot er utenfor sikre biologiske grenser og bestanden av blåkveite beteges som usikker. Loddebestanden ved Island, Øst-Grønland og Jan Mayen er derimot i god forfatning. ICES anbefaler at et direkte fiske på snabeluer unngås og at bifangst av denne arten holdes på et lavest mulig nivå. Det bør også utarbeides en forvaltningsplan for vanlig uer for å sikre tilstrekkelig overvåkning av denne bestanden sier ICES i sin anbefaling.