Nyheter

Stakkars villaksen

Publiseringsdato: 21. juni, 2002

Skrevet av: Marius Dalen

I dag la Miljøverndepartementet frem sitt forslag til nasjonale laksevassdrag og laksefjorder. Friområder for villaksen uten oppdrett av laksefisk er en saga blott. Og en laksefjord er ikke lenger en laksefjord!

Miljøvernminister Børge Brende presenterer i dag Stortingsproposisjon nr. 79 (2001-2002) «Om opprettelse av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder.» Forslaget har som mål å gi de viktigste bestandene av villaks i Norge et bedre vern. Bellona var sterkt kritisk til fjorårets forslag. Etter første gjennomlesning er det mye som tyder på at dette forslaget er minst like dårlig.

Bellona har hele tiden gått inn for å gjennomføre de tiltakene som ble anbefalt i NOU 1999:9 «Til laks åt alle kan ingen gjera?». Et av det viktigste punktene er en Tanafjord fri for oppdrett av laksefisk og innføring av Øst-Finnmark som nasjonal laksefjord. Dette var stridens kjerne ved forrige regjerings forslag til vern av villaksen. Dagens forslag innebærer at ingen oppdrettsanlegg må flyttes, og videre at det ikke innføres et eneste område fritt for oppdrett av laksefisk.

Samme som sist…..?
Når det gjelder hvilke områder som skal vernes ligner forslaget veldig på det som ble presentert av Miljøverndepartementet under Stoltenberg-regjeringen i juni 2001. 37 vassdrag er foreslått som nasjonale laksevassdrag. Lista er nesten identisk med fjorårets forslag bortsett fra at Loneelva i Hordaland og Laukhelle-Lakselv i Troms er tatt ut. Det er nå foreslått 21 områder med status som nasjonale laksefjorder. Området Solbergfjorden – Gisundet utenfor Laukhelle-Lakseelv vassdraget i Troms er fjernet i forhold til Stoltenberg-regjeringens forslag.

Den viktigste og mest betenkelige endringen er imidlertid at nasjonale laksefjorder ikke lenger har samme betydning som det hadde da villaksutvalget i 1999 innførte begrepet.

Begrepsutvanning
Begrepet nasjonale laksefjorder forandrer stadig innhold. Villaksutvalget presenterte begrepet i sin utredning (NOU 1999 : 9 «Til laks åt alle kan ingen gjera?»). Da ble en nasjonal laksefjord betegnet som et fjordområde fritt for lakseoppdrett. Dette var i følge utvalget nødvendig for å gi de viktigste bestandene av villaks i Norge et tilstrekkelig vern.

Fra NOU 1999 : 9

 

I de nasjonale laksefjordene bør blant annet følgende bestemmelser gjelde for fiskeoppdrett:

  • Matfiskanlegg: Eksisterende lokaliteter for laksefisk bør avvikles så raskt som mulig. Etablering av nye lokaliteter for laksefisk ikke tillates. Etablering av lokaliteter for marine arter og for skalldyr tillates, mens etablering av lokaliteter for katadrome arter ikke tillates.
  • Settefiskanlegg: Settefiskanlegg kan opprettholdes dersom de anses fullt ut rømningssikre og smittehygienisk forsvarlig bygget og drevet. Tilsvarende krav stilles til eventuelle nye settefiskanlegg. Etablering av anlegg for marine arter tillates, mens etablering av anlegg for katadrome arter ikke tillates.
  • Slakting og foredling: Etablering av nye anlegg tillates ikke. Til eksisterende anlegg stilles høye krav til smittehygenisk standard. Etablering av ventemerder tillates ikke.

Når Miljøverndepartementet under Stoltenberg-regjeringen la frem sitt forslag til vern av villaksen basert på utredningen fra 1999 ble begrepet nasjonal laksefjord inndelt i to soner. Forbudssoner (F-soner) uten oppdrett av laksefisk, hvor eksisterende anlegg skulle flyttes ut, og restriksjonssoner (R-soner) hvor økt produksjon av laksefisk ikke skulle tillates. Dette forslaget inneholdt i tillegg en del unntak som i realiteten tillot oppdrett av laksefisk i enkelte F-soner og enkelte R-soner kunne faktisk få lov til å øke sin produksjon.

I dagens forslag er begrepet nasjonal laksefjord vannet ut ytterligere. Miljøverndepartementets beskrivelse av nasjonale laksefjorder er i Stortingsproposisjon nr. 79 (2001-2002) «Om opprettelse av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder» beskrevet på følgende måte:

 

I laksefjordene skal det ikke etableres nye matfiskanlegg for laksefisk, og eksisterende virksomhet vil bli underlagt særskilte regler for rømningssikring og helsekontroll. I de største og viktigste laksefjordene er det aktuelt å inngå frivillige avtaler om utflytting av matfiskanlegg for laksefisk. De midlertidige sikringssonene for laksefisk skal videreføres inntil hele ordningen er avklart.

Denne utvanningen av begrepet nasjonal laksefjord er en hån mot villaksutvalget og deres arbeid for å bevare Norges viktigste bestander av villaks.

Bellona kommer tilbake med mer…..