Nyheter

Bellona krever oppklaring fra Brende og Ludvigsen

Publiseringsdato: 31. juli, 2002

Miljøvernminister Børge Brende
Fiskeriminister Svein Ludvigsen

31/07-2002

Vedr. Konsesjon for oppdrett av laks og regnbueørret i Figgjoelva

Vi viser til vedlagte kopi av klage på konsesjon for oppdrett av laks og regnbueørret på Øksna bruk i Figgjoelva.

Miljøstiftelsen Bellona krever at Fiskeriministeren og Miljøvernministeren oppklarer hva regjeringen legger i sitt forslag til nasjonale laksevassdrag og laksefjorder, og ser til at nye konsesjoner for fiskeoppdrett i Figgjoelva trekkes tilbake.

Tildeling av nye oppdrettskonsesjoner i laksevassdrag strider generelt mot tidligere uttalelser Regjeringen gav i forbindelse med Bullaren – saken i Sverige.

Figgjoelva er i tillegg foreslått av Regjeringen som nasjonalt laksevassdrag, og tildelingen av en ny konsesjon strider mot de kriterier regjeringen selv har foreslått i St. prp. 79.
Konsesjonene som er tildelt i Figgjoelva strider også mot Fiskeoppdrettslovens §5 og Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag, jf. vedlagte klage til Fiskeridirektoratet.

Bellona finner det påfallende at fiskerimyndighetene tildeler konsesjoner for oppdrett i Figgjoelva kort tid før St. prp. 79 ble lagt fram den 21.06. Det har i lang tid blitt drevet oppdrett på lokaliteten, uten at nødvendige tillatelser har vært i orden. I følge brev fra Fiskeridirektoratet datert 23.04.98, ble anlegget drevet uten tillatelse etter hverken forurensningsloven, fiskesykdomsloven eller fiskeoppdrettsloven. Fiskeridirektoratet slår i brevet fast at "Drift i anlegget er således å betrakte som ulovlig oppdrettsvirksomhet". Overfor media har Fiskeridirektoratet framholdt anleggets mangeårige eksistens som et argument for tildeling av konsesjon. Bellona mener at ulovlig drift over mange år ikke taler til fordel for tildeling, snarere tvert i mot.

____________________
Marius Holm