Nyheter

– Ludvigsen må rydde opp i Figgjo

Publiseringsdato: 26. juli, 2002

Skrevet av: Marius Holm

- Når Fiskeridirektoratet har gitt ny konsesjon til oppdrettsanlegg i en av de foreslåtte laksevassdragene, har de avslørt seg som en næringsstyrt etat blottet for politiske antenner. Politisk ledelse i Miljøverndepartementet og Fiskeridepartementet bør rette opp feilen snarest.

Bellona kommentar:

I mai, kun en måned før miljøvernministeren lanserte proposisjonen om nasjonale laksevassdrag og laksefjorder, kom vedtaket fra Fiskeridirektoratets regionkontor i Rogaland om å gi konsesjon til oppdrett av 2,4 millioner yngel og smolt av laks og regnbueørret i Figgjoelva, i Klepp i Rogaland. Elven er foreslått som nasjonalt laksevassdrag. Vedtaket strider ikke bare mot intensjonene for nasjonale laksevassdrag, som Fiskeridirektoratet, til tross for sin skepsis, må forholde seg til. Det er også i konflikt med dagens regelverk.


Oppdrettsnæringens venn

Fiskeridirektoratet bekrefter med dette vedtaket sin stilling som næringens gode venn i kampen mot miljø – og samfunnsinteresser. Alle faglige anbefalinger er satt til side til fordel for Grieg Seafood, som eier anlegget. Både Fylkesveterinæren og Fylkesmannens miljøvernavdeling, som utgjør statens fagekspertise på smittehygienske forhold og villaksspørsmål, har frarådet konsesjon, fordi anlegget utgjør en smittetrussel mot den viktige villaksstammen i elva. De ble overkjørt av Fiskeridirektoratet, som sier til Aftenposten at de forholder seg til lovverket, og ikke kommer med politiske utspill.


Tvilsom lovtolkning

Vi stiller oss tvilende til en slik lovtolkning. Oppdrettslovens §5 stiller, som ufravikelig vilkår for konsesjon, at anlegget ikke volder fare for utbredelse av sykdom på fisk eller skalldyr. I denne saken har altså veterinærmyndighetene slått fast at dette vilkåret ikke er oppfylt. Fiskeridirektoratet er ikke kompetent til å overprøve veterinærfaglige vurderinger, men har likevel gjort nettopp det i behandlingen av konsesjonssøknaden for lakseoppdrett i Figgjo. Direktoratet henviser til at anlegget har ligget i elva i mange år. Dette gjør ikke saken bedre. Anlegget har drevet uten konsesjon, og ble etablert i en tid man ikke var oppmerksom på konflikten med villaks. Konsesjonssøknaden er en anledning til å implementere dette århundrets politikk også i Figgjo. Istedet valgte Fiskeridirektoratet å tillate en økning av produksjonen fra 1,5 millioner til 2,4 millioner.


Ludvigsen må gripe inn

Statssekretær i Miljøverndepartementet, Andre Støylen, sier til Aftenposten at Fiskeridirektoratet må følge regjeringens politikk, men at hans departement ikke kan gripe inn i saksbehandlingen. Vel, da bør noen andre gjøre det. Fortrinnsvis bør fiskeriminister Svein Ludvigsen, fortelle Fiskeridirektatet at de er ansatt for å ivareta samfunnets interesser. Det er ikke oppdrettsnæringen som betaler lønna deres. Selv om det kan virke sånn i blant.