Nyheter

Anmeldelse av SinkaBerg Hansen AS for brudd på fiskeoppdrettsloven

Publiseringsdato: 1. august, 2002

Skrevet av: Marius Dalen

Bellona anmelder SinkaBerg Hansen AS for overtredelse av fiskeoppdrettsloven § 16 første ledd, jfr. § 25 og forskrift av 18/12 1998 om etablering, drift og sykdomsforebyggende tiltak ved oppdrettsanlegg § 3.

Vikna lensmannskontor
7900 Rørvik

01/08-2002

Rømming av oppdrettslaks
Anmeldelse av SinkaBerg Hansen AS for brudd på fiskeoppdrettsloven

Bellona anmelder SinkaBerg Hansen AS for overtredelse av fiskeoppdrettsloven § 16 første ledd, jfr. § 25 og forskrift av 18/12 1998 om etablering, drift og sykdomsforebyggende tiltak ved oppdrettsanlegg § 3.

 

Faktiske forhold
I underkant av 5000 laks, i vektklassen 5 kilo, rømte fra en slaktemerd utenfor slakteriet til SinkaBerg Hansen AS på Marøya torsdag 25. juli. I følge rapportering fra oppdretter til Fiskeridirektoratet i Trøndelag skyldes episoden at propellen til en brønnbåt har kommet i kontakt med merden. Propellen lagde en flenge i nota, noe som muliggjorde rømming av fisk.

Objektiv vurdering
Oppdrettsanlegg skal i henhold til fiskeoppdrettsloven holde en «forsvarlig teknisk standard», jf. § 16 første ledd, og oppdrettsvirksomheten skal drives på en slik måte at «…. det er teknisk, biologisk og miljømessig forsvarlig.», jf. drift- og sykdomsforskriften (av 18.12 1998) § 3. I dette tilfellet har i underkant av 5000 oppdrettsfisk rømt fra slaktemerdene. I og med at et så betydelig antall fisk kunne rømme som følge av svikt i rutinene, kan ikke det objektive kravet angående forsvarlighet anses å være oppfylt.

Subjektiv vurdering
Etter fiskeoppdrettslovens § 25 første ledd straffes den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i eller med hjemmel i fiskeoppdrettsloven. Det er dermed tilstrekkelig at innehaver eller den som på annen måte kan identifiseres med virksomheten på anleggene har opptrådt uaktsomt for at straffeansvar kan inntre. Operasjonen med brønnbåten, hva enten feilen skyldes teknisk- eller menneskelig svikt, antar Bellona å kunne tilbakeføres til uaktsomhet fra oppdretterens side. Det må i denne sammenheng bemerkes at rømming av oppdrettsfisk er et stort miljømessig problem, og at det av den grunn må kreves særskilt aktsomhet i forhold til å hindre slik rømming. Bellona antar på denne bakgrunn at lovens subjektive vilkår for å straffe er oppfylt.

Prinsipielle synspunkter
Rømming av oppdrettslaks er et av de største miljøproblemene i norsk fiskeoppdrett. Sammen med en allerede kritisk situasjon for norsk villaks (jf. blant annet det nasjonale kriseutvalget for villaks; Rieber-Mohn-utvalget, NOU 1999:9) utgjør rømming av oppdrettslaks en svært alvorlig trussel mot norske villaksbestander. Rømming av oppdrettsfisk kan blant annet medføre spredning av sykdommer av ulikt slag, oppvandring og gyting av oppdrettsfisk i elvene og forstyrrelse av villaksens gytegroper, og krysning av oppdrettsfisk og villfisk i elvene med forandring av villaksens genetiske og fenotypiske egenskaper som resultat. Vi henviser til statens fagetater som Direktoratet for Naturforvaltning for videre informasjon om hvilken trussel rømt oppdrettsfisk utgjør for naturmiljøet og norsk villaks.

Begjæring om påtale
Miljøstiftelsen Bellona mener på bakgrunn av det ovenstående at forholdet bør påtales og at SinkaBerg Hansen AS ilegges bot som foretaksstraff i medhold av straffeloven § 48a.

En bot må være av en slik størrelse at den vil ha allmenn- og individualpreventiv effekt overfor oppdrettsnæringen. Miljøstiftelsen Bellona mener på et prinsipielt grunnlag at miljøvernlovgivningen må håndheves aktivt, og at overtredelser som kan føre til skade på naturmiljøet må straffeforfølges.

 

 

 

Med vennlig hilsen

Marius Dalen