Nyheter

Dåfjord Laks AS dømt for brudd på fiskeoppdrettslovgivningen

Publiseringsdato: 24. september, 2002

Skrevet av: Christine Molland Karlsen

I en dom fra Nord-Troms Tingsrett dømmes Dåfjord Laks AS for en rekke brudd på fiskeoppdrettslovgivningen. Det er viktig at det reageres overfor denne typen miljøkriminalitet sier fiskeoppdrettsansvarlig i Bellona, Marius Holm.

Statsadvokatene i Troms og Finnmark rettet i november i fjor tiltale mot Dåfjord Laks as for til sammen 4 overtredelser av fiskeoppdrettslovgivningen. Tiltalen gjelder dumping av død og sykdomsinfisert fisk, transport av fisk fra Troms til Finnmark (noe som er forbudt pga. faren for furunkulosesmitte), overtredelse av tillatt produksjonsvolum samt to tilfeller av rømning av fisk.


Dåfjord Laks ble dømt for samtlige forhold med unntak av en fiskerømning som retten mente bedriften ikke kunne lastes for.


Det er første gang noen dømmes for rømning av oppdrettsfisk som følge av at anlegget ikke holdt forsvarlig teknisk standard. Dommen er derfor prinsipiell selv om den ikke byr på de største juridiske utfordringer. Spesielt vil straffeutmålingen kunne legge føringer for senere saker.


Dåfjord Laks ble i september i fjor ilagt en bot på 3 millioner kroner, samt en inndragelse av fortjeneste på 500 000 kroner for disse lovbruddene. Etter at bedriften ikke godtok boten havnet saken i retten. Resultatet av rettssaken var altså at bedriften ble frikjent på ett av tiltalepunktene og boten ble senket til 750.000 kroner pluss saksomkostninger på 30.000 kroner. I tillegg til dette ble bedriftens styreformann idømt en bot på 20.000 kroner pluss saksomkostninger på 5.000 kroner. Retten mente at det ikke forelå rettskildemessig dekning for å opprettholde en bot på 3 millioner kroner. Retten la også vekt på at bedriften i første halvår i år har drevet med betydelig underskudd.


Oppdrettsansvarlig i Bellona, Marius Holm, mener det først og fremst er viktig at det reageres overfor denne type rømninger. Rømning av oppdrettslaks er en risiko for villaksen som risikerer å bli genetisk utvannet. Det er derfor viktig at dette problemet tas på alvor. I så måte vil denne dommen kunne ha allmennpreventiv effekt overfor oppdrettere som sådan. Anleggene må for å være i forsvarlig stand kunne tåle en normal høststorm. Rutinene ved anleggene må være så gode at rømninger unngås ved flytting av fisk, slakting, vedlikehold ol.


Bellona anmelder rutinemessig alle rømninger fordi de i nær sagt alle tilfeller skyldes uaktsomhet eller uforsvarlig teknisk standard på anleggene.