Nyheter

Anmeldelse av Gildeskål forskningsstasjon for brudd på fiskeoppdrettsloven

Publiseringsdato: 9. oktober, 2002

Bellona anmelder Gildeskål Forskningsstasjon AS (GIFAS) for overtredelse av fiskeoppdrettsloven § 16 første ledd, jfr. § 25 og forskrift av 18/12 1998 om etablering, drift og sykdomsforebyggende tiltak ved oppdrettsanlegg § 3.

Lensmannen i Gildeskål
Postboks 114
8138 Inndyr

09/10-2002

Anmeldelse av Gildeskål forskningsstasjon for brudd på fiskeoppdrettsloven

Bellona anmelder Gildeskål Forskningsstasjon AS (GIFAS) for overtredelse av fiskeoppdrettsloven § 16 første ledd, jfr. § 25 og forskrift av 18/12 1998 om etablering, drift og sykdomsforebyggende tiltak ved oppdrettsanlegg § 3.

 

Faktiske forhold
I følge daglig leder ved GIFAS, Ronald Jørgensen, rømte anslagsvis 12000 laks fra Gifas sitt oppdrettsanlegg den 2.oktober 2002. Rømmingen skjedde i forbindelse med notskifte på anlegget. I følge Jørgensen oppsto det en betydelig flenge i nota, og betydelige mengder fisk rømte. Skaden på nota skyldtes en kombinasjon av metoden loddene var festet på, og måten notskiftet ble håndtert på. Operasjonen innebar mye strekk i notlinet, som medførte en flenge som muliggjorde rømming av fisk.

Objektiv vurdering
Oppdrettsanlegg skal i henhold til fiskeoppdrettsloven holde en «forsvarlig teknisk standard«, jf. § 16, 1. ledd, og oppdrettsvirksomheten skal drives på en slik måte at «…. det er teknisk, biologisk og miljømessig forsvarlig.«, jf. drift- og sykdomsforskriften (av 18.12 1998) § 3. I dette tilfellet har nota fått en flenge som har forårsaket rømming av et betydelig antall fisk. Når en slik flenge kan oppstå, uten at hverken ekstremt vær, kollisjon med skip, eller andre uforskyldte faktorer spiller inn, kan det ikke sies at kravet til teknisk forsvarlighet er overholdt. Bellona mener derfor at det objektive kravet til forsvarlighet i forskriftens § 3 ikke er oppfylt.

Subjektiv vurdering
Etter fiskeoppdrettslovens § 25 første ledd straffes den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i eller med hjemmel i fiskeoppdrettsloven. Det er dermed tilstrekkelig at innehaver eller den som på annen måte kan identifiseres med virksomheten på anleggene har opptrådt uaktsomt for at straffeansvar kan inntre. Hullet i notposen oppsto i forbindelse med skifte av not. Den belastning på nota som notskifte medfører, tilsier at oppdretter må forsikre seg om at nota er i forsvarlig teknisk stand. Bellona mener at en metode for festing av lodd, samt en metode for notskifte, som medfører fare for flenger i nota, må ansees som uaktsomhet fra oppdretterens side. Det må i denne sammenheng bemerkes at rømming av oppdrettsfisk er et stort miljømessig problem, og at det av den grunn må kreves særskilt aktsomhet i forhold til å hindre slik rømming. Bellona antar på denne bakgrunn at lovens subjektive vilkår for å straffe er oppfylt.

Prinsipielle synspunkter
Rømming av oppdrettslaks er et av de største miljøproblemene i norsk fiskeoppdrett. Sammen med en allerede kritisk situasjon for norsk villaks (jf. blant annet det nasjonale kriseutvalget for villaks; Rieber-Mohn-utvalget, NOU 1999:9) utgjør rømming av oppdrettslaks en svært alvorlig trussel mot norske villaksbestander. Rømming av oppdrettsfisk kan blant annet medføre spredning av sykdommer av ulikt slag, oppvandring og gyting av oppdrettsfisk i elvene. Videre vil rømt oppdrettslaks forstyrre av villaksens gytegroper, og resultere i krysning av oppdrettsfisk og villfisk i elvene. Dette medfører forandring av villaksens genetiske og fenotypiske egenskaper noe som er svært uheldig. Vi henviser til statens fagetater som Direktoratet for Naturforvaltning for ytterligere informasjon om hvilken trussel rømt oppdrettsfisk utgjør for naturmiljøet og norsk villaks.

Begjæring om påtale
Miljøstiftelsen Bellona mener på bakgrunn av det ovenstående at forholdet bør påtales og at Gildeskål forskningsstasjon ilegges bot som foretaksstraff i medhold av straffeloven § 48a. En bot må være av en slik størrelse at den vil ha allmenn- og individualpreventiv effekt overfor oppdrettsnæringen. Miljøstiftelsen Bellona mener på et prinsipielt grunnlag at miljøvernlovgivningen må håndheves aktivt, og at overtredelser som kan føre til skade på naturmiljøet må straffeforfølges.

____________________
Marius Holm
Fagmedarbeider

____________________
Anders Hauge
Juridisk rådgiver