Nyheter

Anmeldelse av rederiet Festi HF i forbindelse med forliset av «Gudrun Gisladottir»

Publiseringsdato: 17. oktober, 2002

Skrevet av: Anders Hauge

Midtre Hålogaland Politidistrikt
Håkonsgate 4
9480 Harstad

17/10-2002

Anmeldelse av rederiet Festi HF i forbindelse med forliset av «Gudrun Gisladottir»

Innledning
Bellona anmelder med dette rederiet Festi HF for overtredelse av forurensningsloven § 78 første ledd bokstav b, idet rederiet har unnlatt å etterkomme pålegg fra SFT av 22 august 2002 om å tømme havaristen Gudrun Gisladottir for olje innen 15. oktober. Dette pålegget ble stadfestet gjennom Miljøverndepartementets klagevedtak av 20. september 2002.

Bakgrunn
Det islandske skipet Gudrun Gisladottir grunnstøtte den 18. juni 2002 ved det sørlige innløpet til Nappstraumen i Vestvågøy kommune i Lofoten. Skipet er en kombinert snurpe- og fabrikktråler. Skipet sank morgenen etter, den 19. juni 2002, på ca. 40 meters dyp.

Gudrun Gisladottir har en dødvekt på 2 332 tonn, og fartøyet hadde under havariet en last på 870 tonn frossen sildefilet, 367 m3 marin diesel, ca. 5 m3 dieselholdig avfall, ca. 4,2 m3 smøreolje og 8 m3 hydraulikkolje. Videre var det ved havariet 4 tonn ammoniakk i skipets kjølesystem.

Statens forurensningstilsyn (SFT) påla med hjemmel i forurensningsloven §§ 7 fjerde ledd, jf. 37 andre ledd, rederiet Festi HF å fjerne all olje, samt heve skipet innen 15. oktober 2002 (se vedlagte pålegg fra SFT datert 22.08.02). Pålegget ble klaget inn for Miljøverdepartementet av advokatfirmaet Wikborg Rein & Co på vegne av rederiet Festi HF ved brev av 28. august 2002.

Miljøverndepartementet stadfestet i pålegg av 20. september d.å. (vedlagt) SFTs pålegg i den forstand at Gudrun Gisladottir skulle tømmes for olje innen 15. oktober. Det ble gitt utsatt frist med hensyn til hevingen av skipet, og denne fristen ble satt til 1. mai 2003.

Etter departementets klageavgjørelse av 20. september har rederiet overdratt skipet til et islandsk bergingsfirma som har presentert planer for å fjerne oljen sammen med skipsvraket i høst. Den pålagte oljetømmingen har likevel ikke funnet sted innen fristens utløp. SFTs pålegg, stadfestet ved Miljøverndepartementets klagebehandling, er dermed ikke oppfylt.

Straffbarhetsvilkår
Forurensningsloven § 78 første ledd bokstav b) setter straff for den som forsettlig eller uaktsomt «unnlater å treffe tiltak som han er pliktig til etter §§ 7 og 40, (…) eller etter særskilt pålegg i medhold av denne lov».

Objektive vilkår
Som det fremgår av det ovenstående ble rederiet innrømmet en frist for oljetømming av Gudrun Gisladottir med utløp 15. oktober. Ved fristens utløp var havaristen ennå ikke tømt for olje, og dette arbeidet var heller ikke påbegynt. Pålegget gitt med hjemmel i forurensningsloven §§ 7 fjerde ledd, jf. 37 andre ledd, er dermed ikke oppfylt.

Subjektive vilkår
Forurensningsloven setter som vilkår for straff at overtrederen må ha handlet forsettlig eller uaktsomt, jf. innledningen i forurensningsloven § 78 første ledd.

Rederiet har hatt nærmere tre måneder siden forliset på å påbegynne og fullføre oljetømmingen. I denne perioden har det ikke blitt foretatt konkrete tiltak for å iverksette arbeidet. Etter Bellonas oppfatning skyldes unnlatelsen av å oppfylle pålegget manglende vilje fra rederiets side. Det er, slik vi ser det, intet som tyder på at forsinkelsen kan tilbakeføres til utenforliggende omstendigheter som f.eks. værproblemer eller tekniske vanskeligheter. Den manglende etterlevelsen av SFTs vedtak må derfor etter Bellonas syn kunne sies å være skjedd som følge av rederiet Festi HFs forsettlige eller uaktsomme handlemåte.

Det bemerkes at rederiets overdragelse av havaristen til et bergingsfirma ikke fritar rederiet for ansvaret for å etterleve pålegget om å fjerne oljen. Festi HF er dermed fortsatt ansvarlig for at pålegget blir gjennomført innen fristen, uavhengig av om eiendomsretten til skipet er overdratt.

 

Straffeforfølging
Miljøstiftelsen Bellona mener på bakgrunn av det ovenstående at rederiet Festi HF bør straffes med bot i form av foretaksstraff, jf. straffeloven § 48a.

En bot må være av en slik størrelse at den vil ha allmenn- og individualpreventiv effekt overfor rederinæringen. Skipsforlis og forurensning som følge av slike ulykker er et meget alvorlig problem langs norskekysten. I den forbindelse er det meget viktig at forurensningsmyndighetenes pålegg om avbøtende og gjenopprettende tiltak etterleves og at frister overholdes.

Begjæring av påtale
Forurensningsloven § 78 er undergitt offentlig påtale. I § 78 tredje ledd finnes det likevel en regel om at offentlig påtale i saker der overtredelser bare har ført til ubetydelig forurensning, eller ubetydelig fare for forurensning, kun skjer etter begjæring fra forurensningsmyndigheten. Bellona anser det opplagt at bestemmelsen ikke får anvendelse i denne saken. Det vises til at havaristen medfører en betydelig forurensningsfare i et sårbart område. Dette ble også fremhevet av miljøvernminister Børge Brende i en pressemelding fra Miljøverndepartementet datert 16.10.02. Her uttaler han at «[u]tslipp vil representere en alvorlig miljøtrussel for sjøfugl, nærliggende oppdrettsanlegg, sårbare strandområder og friluftsliv.» Etterforskning og eventuell straffeforfølging kan dermed igangsettes uavhengig av forurensningsmyndighetens begjæring.

 

Med vennlig hilsen

____________________
Anders Hauge
Juridisk rådgiver