Nyheter

Bellona anmelder lakserømming

- Det er særlig på oppvarming at nye fornybare energikilder og energibærere har et stort potensiale til å erstatte elforbruket, og derfor er det her en avgift vil være mest effektiv, sier Marius Holm, leder i Bellonas energiavdeling
Bellona

Publiseringsdato: 13. november, 2002

Skrevet av: Anders Hauge

Bellona politianmelder Salmar Farming AS, etter at 35 000 slakteklare oppdrettslaks rømte mandag kveld fra et oppdrettsanlegg i Sør-Trøndelag. Antallet rømninger har eksplodert det siste året. – Rømningsstatistikken viser at vern av fjorder er villaksens eneste sjanse, sier Marius Holm i Bellona.

Kvelden 11. november rømte en stor mengde oppdrettslaks fra Salmar Farming AS sitt anlegg på yttersiden av Frøya i Sør-Trøndelag. Totalt unnslapp litt over 180 tonn oppdrettslaks fra merdene. Dette er et av de verste rømningstilfellene i år.

Overføring til brønnbåt
Rømningen skjedde da fisken skulle tas opp fra merdene for overføring til brønnbåt. I denne operasjonen ble nota løftet opp og notvolumet minsket. Kombinasjonen av belastningen fra denne arbeidsoperasjonen, og en feil ved monteringen av nota, medførte et hull med en diameter på omlag 2 meter.

Bellona oppgitt
-Dette er den samme gamle leksa, fortviler oppdrettsansvarlig i Bellona Marius Holm.

-Vi opplever stadig at det skjer uhell i forbindelse med overføringen fra merdene til brønnbåter, med den følge at oppdrettsfisk kommer på frifot. Dette er dessverre ingen enestående hendelse, selv om antallet rømt fisk i dette tilfellet var spesielt høyt, sier han.

– Bør straffeforfølges
Bellona ser det som viktig at de ansvarlige stilles til ansvar for uhellet.

– Bellona mener rømningen skyldes uaktsomhet fra oppdretterens side. Vår oppfatning er at Salmar Farming AS har begått straffbare handlinger, og at de må stilles rettslig ansvarlig for disse. Utslipp av oppdrettsfisk er miljøkriminalitet som bør straffeforfølges, fremhever oppdrettsansvarlig Holm.

Oppdrettsfrie laksefjorder nødvendig
Gjennom flere år har Bellona uttrykt stor bekymring for villaksens levevilkår i norske fjorder og elver. Den stadig økende oppdrettsvirksomheten skaper store problemer for de ville bestandene av Atlanterhavslaks i norske farvann.

Etter Bellonas syn er ikke oppdrettsnæringen i stand til å ivareta miljøhensynene på en skikkelig måte. Hittil i år er det rapportert om rundt 600.000 rømte fisk, mens det totale tallet for 2001 var i underkant av 400.000.

– Den eneste måten å sikre en sunn og levedyktig bestand av villaks er gjennom opprettelsen av nasjonale laksefjorder der oppdrett er forbudt, avslutter Holm.