Nyheter

Bred enighet om villaksvern

Publiseringsdato: 12. november, 2002

Regjeringens forslag om opprettelse av nasjonale laksefjorder og laksevassdrag er et viktig skritt i riktig retning av å sikre leveområdene til den atlantiske villaksen. Dessverre gir ikke forslaget slik det ser ut i dag tilstrekkelig beskyttelse, og det må derfor styrkes betraktelig for å gi villaksen et reelt vern.

Felles opprop for villaksen:

Undertegnede organisasjoner ber Stortinget om å styrke St.prp nr 79 på følgende punkter:


Villaksen må beskyttes fra elv til hav

Skal villaksen ha et effektivt vern må hele dens leveområde beskyttes, fra elv og ut fjordmunningen. Finnmark øst for Kinnarodden må bli en sone. I tillegg må Porsangerfjorden, Sunndalsfjorden, Romsdalsfjorden, Nordfjord og Sognefjorden utvides slik at grensene for nasjonale laksefjorder trekkes ut til de foreslåtte sikringssonene og tiltakssonene. Dette er i tråd med det opprinnelige forslaget til Villaksutvalget.


Bjerkreimselva, Nærøydalselva, Åelva/Gjengedal, Orkla, Nidelva, Verdalselva og Namsen må bli nasjonale laksevassdrag i første runde. Dette er viktige lakseelver som munner ut i foreslåtte nasjonale laksefjorder.


Innen 2010 må eksisterende oppdrettsanlegg flytte ut av de nasjonale laksefjordene

For at de nasjonale laksefjordene skal oppnå full effekt må de være frie for oppdrett av laksefisk. I Regjeringens forslag blir 50 oppdrettsanlegg, seks slakterier og 43 settefiskanlegg liggende innenfor laksefjordene. Regjeringen sier at den vil forsøke å få i stand frivillige avtaler om utflytting fra de viktigste laksefjordene. Effektive virkemidler slik som kompensasjon bør tas i bruk. Vi krever at Stortinget stiller krav om at alle nasjonale laksefjorder skal være fri for oppdrett av laksefisk innen 2010.


Ingen skadelige inngrep før vedtak er fattet

Ingen skadelige inngrep må foretas i de midlertidige sikringsonene eller i de foreslåtte nasjonale laksevassdragene inntil ferdigstillingen av ordningen er behandlet av Stortinget.


Norges jeger- og fiskerforbund, WWF, Norske lakseelver,Norges grunneigar- og sjølaksefiskarlag, Norges Naturvernforbund, Natur og ungdom, Norges Bondelag, Framtiden i Våre hender, Sabima, DNT, Greenpeace og Bellona.