Nyheter

Bellona påklager henleggelser

Publiseringsdato: 19. februar, 2003

Skrevet av: Anders Hauge

Politiet i Nord-Trøndelag har besluttet å henlegge straffesaken mot SinkaBerg Hansen AS. Det samme gjelder saken mot Fjord Seafood. Bellona er uenig i henleggelsene og påklager derfor disse til overordnet påtalemyndighet.

Bellona anmeldte selskapene sommeren og høsten 2002 for brudd på fiskeoppdrettsloven og forskrifter gitt i medhold av denne. Fra begge anleggene hadde oppdrettsfisk unnsluppet fra merdene. Lakserømning er en av de største miljøtruslene mot villaksstammen. For å få bukt med rømningsproblemene mener Bellona at det eksisterende regelverket må håndheves aktivt, og at lovens straffehjemmel må utnyttes der loven overtres.

Nye signaler?
I den senere tid har det vært mye oppmerksomhet rundt problemene med rømt oppdrettsfisk. Fra flere hold blir det tatt til orde for en strengere håndheving av dagens regelverk. I Ryfylke Tingretts dom av 18. mars 2002 ble Grieg Seafood dømt til å betale en bot på 750.000. Retten uttalte i denne forbindelse at det finnes «sterke allmennpreventive grunner for å reagere med straff for å sikre at oppdrettsselskaper gjør anstrengelser for å etterleve gjeldende forskrifter». Etter Bellonas syn innebærer dette at det stilles strenge krav til aktsomheten for å unngå straff.

Ønsker avklaring
Bellona ønsker en klargjøring av når en lakserømning er straffbar. Etter miljøstiftelsens syn er det nødvendig å få slike saker behandlet i rettssystemet for å fastlegge hvilken aktsomhetsnorm som kreves av oppdretterne.

– Vi håper at klagene våre kan bli tatt til følge slik at vi får en prinsipiell avklaring av dette meget viktige spørsmålet, sier ansvarlig for Bellonas oppdrettsavdeling Marius Holm.