Nyheter

–Kongekrabba er en ressurs

Kongekrabbe på vandring vestover
Stein Johansen

Publiseringsdato: 21. mars, 2003

Skrevet av: Marius Holm

Til tross for at en samlet miljøbevegelse og fiskerinæring vurderer kongekrabben som en økologisk trussel, vil flertallet i Næringskomiteen på Stortinget ha en forvaltning av kongekrabbebestanden som tar sikte på å sikre økonomisk utvikling i Finnmark

Forslaget fra fire SV-representanter på Stortinget om å forvalte kongekrabben som en introdusert art som må begrenses mest mulig, fikk bare SVs og Senterpartiets stemmer i Næringskomiteen. Flertallet, bestående av AP, FrP, H og KrF, legger i sin flertallsmerknad vekt på det økonomiske potensialet til kongekrabben, og vil ikke iverksette en strategi for utryddelse av den raskt voksende introduserte krabbearten.

”Føre-var strategi”
Hele komiteen er bekymret over de mulige økologiske konsekvensene av kongekrabbens utbredelse, og mener man må ta innspill fra miljøorganisasjonene og fiskerinæringen på alvor. Men flertallet er altså ikke så bekymret at de vil støtte forslaget fra SV-representantene. Hensynet til ny næringsutvikling i Finnmark er viktigere enn fiskernes bekymring for kongekrabbens påvirkning av fiskebestander og ødeleggelse av fiskeredskap.

–Paradoksal argumentasjon
Flertallet vil likevel åpne for fritt fiske vest for en gitt grense, og Regjeringen bes fastsette hvor grensen skal gå. I tillegg åpnes det for fangst av hunkrabber, samt at bifangst av kongekrabbe skal bringes til land .

–Man kan spørre seg hva slags prinsipp flertallet legger til grunn, når de åpenbart ønsker å unngå spredning vestover, samtidig som de lovpriser kongekrabbens økonomiske potensiale for regionen, sier fagmedarbeider Marius Dalen i Bellona, og spør seg om politikerne tror at kongekrabben er et økologisk problem i Vest-Finnmark, mens den er en ressurs i Øst-Finnmark. Et slikt skille er fullstendig kunstig, mener Dalen.