Nyheter

Gudrun Gissladottir – fortsatt på havets bunn

SFT

Publiseringsdato: 4. juni, 2003

Skrevet av: Anders Hauge

Den islandske tråleren sank 19. juni i fjor. Eierene ble pålagt å fjerne diesel og olje innen 15. oktober 2002 samt heve skipet innen 1. mai i år. Fortsatt er ingen av påleggene oppfylt. Bellona kritiserer nå politiet for manglende straffeforfølgelse av de ansvarlige.

Bellona anmeldte rederiet for brudd på forurensningsloven 17. oktober i fjor. Foreløpig har ikke anmeldelsen resultert i straffeforfølgelse. Politi og påtalemyndighet forsvarer seg med at de har sendt sakens dokumenter til forurensningsmyndigheten for uttalelse og avventer deres vurdering.

Klart lovbrudd
Etter Bellonas syn er den manglende etterlevelsen av påleggene et klart lovbrudd. Forurensningslovens § 78 bokstav b setter straff for den som «unnlater å treffe tiltak som han er pliktig til [….] etter særskilt pålegg». Jurist hos Bellona, Christine Karlsen, mener det er viktig at det reageres mot slike overtredelser.

-Rederiet og dets representanter har trenert denne saken fra første stund. De har gjennom hele prosessen motsatt seg myndighetenes oppryddingspålegg og på den måten utsatt miljøet for en meget betydelig forurensningsfare. Dette bør få strafferettslige følger, sier Karlsen.

Politiet venter på forurensningsmyndighetene
Politiet begrunner sin manglende oppfølging av anmeldelsen med at de avventer forurensningsmyndighetens vurdering. Bellona ser ingen grunn til at etterforskning og påtale stilles i bero i påvente av dette.

-Her er det jo opplagt at det har skjedd et lovbrudd. Forurensningsmyndighetens vurdering av saken er da uinteressant i forhold til straffbarheten, sier jurist Christine Karlsen.

Feiltolket loven?
Karlsen undrer om politiet i Hålogaland kan ha misforstått forurensningslovens påtaleregler. Overtredelse av forurensningsloven er i utgangspunktet underlagt ubetinget offentlig påtale i samsvar med straffeprosessens alminnelige hovedregel, jf. strl. § 77. I utgangspunktet har dermed påtalemyndigheten en plikt til å påtale straffbare overtredelser av forurensningsloven.

I forurensningslovens § 78 tredje ledd finnes det likevel en unntaksregel om at offentlig påtale i saker der overtredelser bare har ført til ubetydelig forurensning, eller ubetydelig fare for forurensning, bare skjer etter begjæring fra forurensningsmyndigheten.

-I denne saken er det opplagt at bestemmelsen ikke får anvendelse. Gjennom sin trenering har rederiet og dets representanter skapt alvorlig fare for forurensning i et sårbart miljø. Børge Brende uttalte i en pressemelding datert 16.10.02 angående Gudrun Gissladottir at ”[u]tslipp vil representere en alvorlig miljøtrussel for sjøfugl, nærliggende oppdrettsanlegg, sårbare strandområder og friluftsliv.” Dette viser at det ikke er snakk om ubetydelig forurensning. Det er dermed politiets plikt å utferdige forelegg eller ta ut tiltale overfor de ansvarlige, tordner Karlsen.

Viktig signaleffekt
Etter Bellonas syn er det viktig at denne typen lovbrudd følges opp med reaksjoner fra myndighetene.

-Det er meget uheldig dersom useriøse aktører kan ture frem på denne måten og neglisjere viktige pålegg. Det gir en meget uheldig signaleffekt og bidrar til at respekten for lovverket svekkes. Dersom straffebestemmelsene i forurensningsloven skal ha noen preventiv effekt, er det viktig at utferdiges forelegg i saker som dette, avslutter Karlsen