Nyheter

Omgjør henleggelsesbeslutning

Publiseringsdato: 12. juni, 2003

Skrevet av: Anders Hauge

Tidligere i år henla Nord-Trøndelag politidistrikt Bellonas anmeldelse av oppdrettsselskapet Fjord Seafood avd. Matfisk Namdal. Bellona påklaget henleggelsen til overordnet påtalemyndighet som nå har tatt klagen til følge.

Torsdag 5. september 2002 rømte det anslagsvis 6000 laks fra Fjord Seafoods anlegg. På bakgrunn av rømningen anmeldte Bellona selskapet til politiet.

Saken henlagt
I midten av februar i år opplyste Nord-Trøndelag politidistrikt at saken var henlagt idet «det antas at det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold».

Ut fra de opplysninger som fremkom i anmeldelsen, mente Bellona det aktuelle hendelsesforløpet ga rimelig grunn for politiet til å undersøke om det forelå et straffbart forhold. Bellona antok derfor at politiets beslutning om henleggelse bygget på uriktig lovforståelse og påklaget beslutningen. Overordnet påtalemyndighet ga Bellona medhold i klagen og omgjorde henleggelsesbeslutningen.

Blir lavt prioritert
Bellona oppfatter det som et generelt problem at politiet ikke prioriterer lakserømninger tilstrekkelig høyt. Miljøstiftelsen opplever ofte at etterforskningen er mangelfull og at saker blir henlagt uten at det er foretatt en grundig vurdering av straffbarheten.

-Saksbehandlingen i denne saken er en god illustrasjon på problemene omkring denne typen miljøkriminalitet. Det lokale politi- eller lensmannskontor har kanskje verken kapasitet eller kompetanse til å foreta en korrekt vurdering av hvorvidt det har skjedd noe straffbart i forbindelse med rømningen. Det kan derfor synes som en enkel løsning å henlegge saken, og det er denne holdningen vi vil til livs. Lakserømninger er et meget alvorlig miljøproblem og det er derfor viktig at det reageres strafferettslig mot eventuelle lovbrudd. Henleggelser av denne art må ikke forekomme, sier oppdrettsansvarlig i Bellona Marius Holm.

Tar miljøkrim på alvor
Holm er derfor meget tilfreds med at Bellonas klage på henleggelsen ble tatt til følge. Dette tar han som et signal om at påtalemyndigheten nå tar denne typen miljøkriminalitet mer alvorlig enn tidligere.

-Dette viser at påtalemyndigheten har fått øynene opp for hvor alvorlig denne typen av lovbrudd faktisk er. Forhåpentligvis vil vi heretter kunne regne med bedre oppfølging av våre anmeldelser slik at flere resulterer i straffereaksjoner. Etter vårt syn er det viktig at miljøvernlovgivningen håndheves aktivt, og at overtredelser som kan føre til skade på naturmiljøet straffeforfølges, uttaler Marius Holm.

Streng straff
I en dom avsagt av Hålogaland lagmannsrett 26. mars i år, ble et oppdrettsselskap i lagt 1,5 millioner i bot for overtredelser av lover og forskrifter på oppdrettsområdet, herunder to tilfeller av rømning.

-Det er gledelig å se at domstolene legger opp til et høyt bøtenivå for denne typen overtredelser. Det viser at domstolen ser alvorlig på denne type kriminalitet, avslutter Holm.