Nyheter

Skjåneslaks konkurs

- Det er særlig på oppvarming at nye fornybare energikilder og energibærere har et stort potensiale til å erstatte elforbruket, og derfor er det her en avgift vil være mest effektiv, sier Marius Holm, leder i Bellonas energiavdeling
Bellona

Publiseringsdato: 20. juni, 2003

Skrevet av: Anders Hauge

Oppdrettsselskapet Skjåneslaks i Tanafjorden er konkurs. Etter forhandlinger med bankene ble det onsdag kveld klart at det ikke lenger er økonomisk grunnlag for videre drift. Konkursåpningen vil med all sannsynlighet finne sted på mandag.

Bellona har gjennom flere år vært kritisk til lakseoppdrett i Tanafjorden. Tanaelva er en av verdens viktigste elver med atlantisk laks, og det er etter miljøstiftelsens syn uheldig med oppdrettsvirksomhet i fjorden der elva renner ut. En konkurs hos Skjåneslaks vil som utgangspunkt medføre at oppdrettskonsesjonen tilfaller departementet, og dermed at oppdrettsvirksomheten i Tanafjorden må opphøre.


Hva skjer med konsesjonen?

Dagens regelverk medfører nemlig at Skjåneslaks’ konsesjon ved konkurs skal tilbakeføres til departementet og således ikke retildeles de som måtte ønske å kjøpe anlegget for videre drift.


Imidlertid er et nytt regelverk på trappene. Dette er antatt å tre i kraft i nærmeste fremtid. Etter de nye reglene kan konsesjonen retildeles den som konkursboet innstiller på såfremt denne oppfyller vilkårene etter oppdrettsloven. Det åpnes dermed for en enklere overtakelse av konsesjoner ved konkurs.


Fortsatt oppdrett i Tanafjorden?

Bellona håper en konkurs i Skjåneslaks kan medføre en stans av lakseoppdrett i Tanafjorden.


-Selv om regelverket kan medføre at konsesjonen blir retildelt, håper vi at konkursen medfører en slutt på oppdrett av laks i Tanafjorden. Det pågår som kjent en diskusjon om å utvide området for de nasjonale laksefjordene. Etter Bellonas syn bør det derfor ikke tillates videre oppdrett på dagens lokalitet. Dersom konsesjonen skal retildeles bør det i så fall settes som vilkår at oppdrettsvirksomheten skal lokaliseres et annet sted enn i Tanafjorden, sier oppdrettsansvarlig i Bellona Marius Holm.


Viktig for sysselsettingen

Skjåneslaks er en svært viktig arbeidsgiver i et næringssvakt område og konkursen er meget uheldig for lokalsamfunnet. Bellona håper derfor på fortsatt havbruksvirksomhet i Gamvik.


-Vårt ønske er at kompetansen som ligger i dagens Skjåneslaks kan videreføres gjennom annen havbruksvirksomhet enn lakseoppdrett. På denne måten kan hensynet til en av verdens viktigste lakseelver ivaretas, samtidig som det legges til rette for næringsutvikling og sysselsetting, sier Holm.