Nyheter

Gryende EU-direktiv mot rømming av oppdrettsfisk

Publiseringsdato: 16. januar, 2004

Skrevet av: Marius Dalen

Europakommisjonen ønsker å fornye lovgivningen på området fiskeoppdrett. Begrensning av rømning og strengere regler for kontroll av fremmede arter som slippes ut i naturlige habitater er blant hovedtemaene.

Kommisjonen er om dagen i en prosess som søker å fornye lovgivning på området fiskeoppdrett. Problemstillinger som fare for det biologiske mangfoldet og spredning av sykdommer, står høyt oppe på agendaen. Det er imidlertid veldig uklart når et forslag fra Kommisjonen vil stå klart.

Kommisjonens arbeid
I September 2002 utga Kommisjonen en kommunikasjon med tittel "Strategi for en bærekraftig utvikling av Europeisk fiskeoppdrett". Målet er å reformere sektoren, med sterkt søkelys på miljøhensyn. Det er fortsatt usikkert om dette vil ta form av en ny kommunikasjon eller om det kommer et mer rettskraftig direktiv ut av prosessen. For tiden pågår ekspertmøter i Kommisjonen, og to hovedtemaer som diskuteres er begrensning av rømming og strengere regler for kontroll av fremmede arter som slippes ut i naturlige habitater som elver, vassdrag mm. Kommisjonen hevder at de ønsker å "benytte anledningen til å innføre strengere regelverk", med andre ord at det mest nærliggende, i alle fall etter Kommisjonens ønsker, er utarbeidelse av et direktivforslag.

Kommisjonen understreker at arbeidet fortsatt befinner seg i startfasen, og at de mer tekniske aspektene ved sikkerhet i oppdrettsbur, f.eks., ikke ennå har begynt.

Gjeldende lovgivning
Når det gjelder sikkerhet i oppdrettsanlegg ønsker Europakommisjonen at EUs medlemsland (og EØS-land) følger ICES’ (International Coucil for the Exploration of the Sea) retningslinjer fra 1995. Disse er imidlertid ikke bindende, og en representant i Kommisjonens generaldirektorat for fiskeri avdeling for fiskeoppdrett opplyser at enkelte land fører en løs praksis i forhold til disse, mens andre har standarder som langt overskrider retningslinjene til ICES. Norge er blant disse, og det er Kommisjonens erfaring at Norge ligger langt foran EU-området både når det gjelder lovgivning og pågående diskusjoner og drøftelser om fornying av lovverket.

Krav til teknisk standard på norske oppdrettsanlegg
Norge er i ferd med å innføre en standard for krav til teknisk standard på oppdrettsanlegg, NYTEK. Standarden skulle opprinnelig tre i kraft fra 1.januar i år, men er utsatt til 1. april. Etter denne dato skal alt utstyr som leveres til oppdrett være sertifisert.

Fiskeoppdrettslovens generelle krav til forsvarlig teknisk standard blir nå konkretisert med en ny forskrift om ”krav til teknisk standard for anlegg som benyttes i oppdrettsvirksomhet”. Forslaget til forskrift innebærer at alle oppdrettsanlegg må oppfylle den foreslåtte standarden NS:9415 Flytende oppdrettsanlegg – Krav til utforming, dimensjonering, produksjon, installasjon og drift. Forslaget til standard som er til behandling er utformet av en komité sammensatt av representanter for myndigheter, næring, leverandører og andre ressurspersoner. Kravene til utforming omfatter alle hovedkomponenter, det vil si not, fortøyning, flytekrage, flåte/lekter og eventuelt ekstrautstyr. Kravene til kompetanse vil bli satt i henhold til de naturgitterammebetingelsene på den aktelle lokaliteten. For å ivareta dette vil det i standarden komme et system for klassifisering av lokaliteter etter miljøpåvirkningen anlegget vil bli utsatt for. For nye anlegg vil kravene gjelde fra 1. april 2004. For eksisterende anlegg vil det bli en overgangsordning med såkalte dugelighetsbevis som tar utgangspunkt i de samme kravene som gjelder for nye anlegg.