Nyheter

– Flere inspektører og styrking av Kystvakten

Utkastkommisjonens rapport

Publiseringsdato: 30. april, 2004

Skrevet av: Marius Dalen

Utkastkommisjonen til Ludvigsen ønsker flere inspektører på fiskefartøyene og en styrking av Kystvakten. Verdien på utkastet er i følge kommisjonen på minst 760 millioner kroner årlig. Bellona etterlyser en grundigere vurdering av mer utradisjonelle kontrolltiltak som bruk av kameraer mot ulovlig dumping av fisk.

Etter at Brennpunktdokumentaren tidligere i år på nytt aktualiserte ulovlig utkast av fisk nedsatte Fiskeriminister Svein Ludvigsen en kommisjon for å utrede og anbefale tiltak mot denne formen for kriminalitet. Kommisjonen bestod av representanter for Justisdepartementet, Kystvakta og Fiskeridirektoratet og ble ledet av politiadvokat Arnt Erik Ust. Rapporten ble overrakt Ludvigsen på onsdag.

Flere inpektører og styrking av Kystvakten
Kommisjonen vil øke antall inspektører på havet fra dagens 3 stillinger til 40, og foreslår også bruk av helikopterovervåkning. Kystvakten har en ubenyttet kapasitet på 335 patruljedøgn på sine helikopterbærende fartøy. For å styrke overvåkningen av fiskeriaktiviteten med tanke på utkast bør Kystvakten tilføres nødvendige midler slik at man kan utnytte disse fartøyene maksimalt. Kommisjonen mener at det er bare ved hyppig bruk av helikopter at man kan avdekke utkast i noe større grad. En slik overvåkning vil være uforutsigbar og komme overraskende på de fiskebåtene som gjør noe galt, mener kommisjonen. Data samlet inn på havet må sammenholdes med data samlet inn ved landing. Landingskontrollen må styrkes med dette for øyet med minimum 31 stillinger i tillegg til 8 stillinger regionalt og sentralt.

40 inspektører på havet koster ca. 28 millioner pr. år, mens de 39 stillingene på land beløper seg til ca. 19,5 millioner. Det finnes hjemmel til å pålegge flåten til å dekke alle kostnader knyttet til inspektører om bord. Kystvakten må tilføres 47 millioner for å kunne utnytte seilingskapasiteten fullt ut.

Bruk av webkamera
Det tradisjonelle tiltaket mot ulovlig dumping av fisk har vært bruk av inspektører på fiskefartøyene i tillegg til stikkkontroller fra kystvakten. Av nyere tiltak mener Bellona at bruk av fastmonterte kamera kan være en god løsning som gir muligheten for kontinuerlig kontroll i tillegg til å opprettholde økonomisk forsvarlighet. Kommisjonen skriver følgende om denne type tiltak:

”I dag er den teknologiske utviklingen kommet så langt at nærmest en hver operasjon om bord i et fiskefartøy kan fjernovervåkes til en hver tid. Med dette menes at det kan utplasseres kameraer eller annet utstyr om bord som overfører signaler til land eller lagrer dem om bord på forskjellig vis. Kommisjonen er klar over at dette reiser kompliserende spørsmål på flere områder, men trekker det frem fordi det teknisk kan gjennomføres og fordi slike løsninger kan sammenlignes med effekten av å ha inspektører om bord på alle fiskefartøy over en viss størrelse til enhver tid. Begge deler innebærer en tilnærmet 100% kontroll av fartøyene og deres aktivitet. Det kan ikke herske tvil om at dette er tiltak som ville sikre at det ikke ble kastet ut fisk.”

Kommisjonen mener imidlertid at det ikke er ønskelig å ha en 100% kontroll til enhvert tid, og at kostnadene ved en slik kontroll trolig overstiger det som er samfunnsøkonomisk lønnsomt over tid.

Bellona savner en grundigere utredning av denne form for tiltak. Det er heller ikke snakk om en 100% prosent kontroll men bruk av kameraer til å få oversikt over båtens akter, farvannet bak båten og deler av produksjonslinjene burde absolutt være et av tiltakene som vurderes nærmere. Kostnadene vil også avhenge av hvilken type teknologi man benytter seg av. Webkameraer med satelittoverføring vil i så måte være mer kostbart enn plomberte opptaksenheter om bord i fiskefartøyene. Også Fiskebåtforeningens Forbund har uttalt positive holdninger til denne type tiltak.