Nyheter

Vedtar ikke bot for lakserømming

11.000 laks rømte fra Olsen Havbruks oppdrettsanlegg i Solund kommune. (Illustrasjonsfoto)

Publiseringsdato: 26. april, 2004

Skrevet av: Marius Dalen

Salmar Farming har fått en bot på 200.000 kroner etter at rundt 23.000 laks rømte fra to anlegg på Frøya. Selskapet nekter å vedta boten.

Kvelden 11. november 2002 rømte en stor mengde oppdrettslaks fra Salmar Farming AS sitt anlegg på yttersiden av Frøya i Sør-Trøndelag. Bellona mener rømningen skyldes uaktsomhet fra oppdretterens side. Vår oppfatning er at Salmar Farming AS har begått straffbare handlinger, og at de må stilles rettslig ansvarlig for disse. Utslipp av oppdrettsfisk er miljøkriminalitet som bør straffeforfølges. Rømningen skjedde da fisken skulle tas opp fra merdene for overføring til brønnbåt. I denne operasjonen ble nota løftet opp og notvolumet minsket. Kombinasjonen av belastningen fra denne arbeidsoperasjonen, og en feil ved monteringen av nota, medførte et hull med en diameter på omlag 2 meter.

Anmeldt for overtredelse av fiskeoppdrettsloven
Selskapet ble anmeldt for brudd på oppdrettsloven av både Fiskeridirektoratet og Bellona, men Sør-Trøndelag politidistrikt henla saken. Direktoratet godtok ikke dette, og påklaget henleggelsen. Politiet vurderte anmeldelsen på nytt, og reagerte med en foretaksbot til selskapet. Salmar Farming vil imidlertid ikke vedta boten.

Avviser bot
Salmar Farming tilbakeviser at det ligger noe lovstridig bak de to rømningene av slakteferdig fisk. Laksen som rømte hadde en snittvekt på litt over fem kilo.

– Vi kommer ikke til å vedta boten, og kjører saken i retten om det må til. Saken ble først henlagt av politiet. Vi er svært overrasket over at den ble tatt opp igjen, sier oppdrettssjef Bjørn Larsen i Salmar Farming.

Berettiget klage

– Vi synes klagen var berettiget, og har tatt den til følge. En bot på 200.000 kroner er forholdsvis lavt i denne sammenhengen. Vi har tatt hensyn til at rømningene ikke synes å være økonomisk motivert, og heller ikke var forsettlig, sier politiadvokat Nils Kristian Grønvik ved Sør-Trøndelag politidistrikt til Adressavisa.

– Selskapet er ansvarlig for å passe på laksen sin. Vi kan ikke se at det
er noen forhold utenfor selskapets kontroll å skylde på. Laksen rømte som følge av uaktsomhet.

Trussel for villaksen
Rømming av oppdrettslaks er et av de største miljøproblemene i norsk fiskeoppdrett. Sammen med en allerede kritisk situasjon for norsk villaks (jf. blant annet det nasjonale kriseutvalget for villaks; Rieber-Mohn-utvalget, NOU 1999:9) utgjør rømming av oppdrettslaks en svært alvorlig trussel mot norske villaksbestander. Rømming av oppdrettsfisk kan blant annet medføre spredning av sykdommer av ulikt slag, oppvandring og gyting av oppdrettsfisk i elvene. Videre kan rømt oppdrettslaks forstyrre villaksens gytegroper, og resultere i krysning av oppdrettsfisk og villfisk i elvene. Dette medfører forandring av villaksens genetiske og fenotypiske egenskaper, noe som er svært uheldig. Det bemerkes for øvrig at lakseelver i Trondheimsfjorden, lakseelver på Fosen, og en viktig elv som Surna på Nordmøre alle er innen rekkevidde for den rømte laksen. Vi henviser til statens fagetater som Direktoratet for Naturforvaltning for ytterligere informasjon om hvilken trussel rømt oppdrettsfisk utgjør for naturmiljøet og norsk villaks.