Nyheter

Overbelastning årsak til havari

<a href=http://www.fiskeridir.no/fiskeridir/content/download/6203/50952/file/rapport_tustna_05.pdf> Teknisk vurdering</a> av anlegget ved Tustna

Publiseringsdato: 18. november, 2005

Skrevet av: Marius Dalen

Aquastructures har på oppdrag av Fiskeridirektoratet gjennomført en uavhengig, teknisk vurdering av Marine Harvest sitt anlegg på Tustna. Overbelastning var den sannsynlige årsaken til historiens største enkeltrømming på 490.000 oppdrettslaks.

Det var sterk vind og strøm i området da anlegget i Tustna havarerte natt til 31. august i år. Rømmingsomfanget på omlag 490.000 oppdrettslaks gjør dette til den største enkelte rømmingsepisode noensinne her til lands. Rapporten slå fast at det var kraftige værforhold på lokaliteten, men ikke tilsvarende en 50 års storm som det dimensjoneres mot i den nye norske standarden NS9415.

Brudd i fortøyningene
NYTEK-forskriften som stiller tekniske krav til oppdrettsanlegg, i henhold til NS9415, trådde i kraft 1. april 2004, og anlegget som havarerte var ennå ikke vurdert opp mot forskriftens krav. Forskriften stiller krav om et dugelighetsbevis for anlegg fra og med 1. januar 2006. En analyse i henhold til forskriften ville avdekket forhold som kunne hindret havariet, heter det i granskingsrapporten.

I rapporten konkluderer Aquastructures med at overbelastning av fortøyningene var den sannsynlige årsaken til havariet. Hadde derimot anlegget blitt kontrollert etter krav i NS9415 (krav til teknisk standard) ville ikke anlegget fått utstedt eventuell sertifisering eller dugelighetsbevis, før utbedringer av anlegget var blitt foretatt.

Ikke konkludert
Direktør Jens Christian Holm ved Kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet sier at det er sterkt beklagelig at tekniske forhold synes å være årsaken til det alvorlige havariet.
Holm viser til at rømningsepisoden er politianmeldt og peker på at rapporten ikke tar stilling til om selskapet som eier anlegget har opptrådt uforsvarlig i henhold til regelverket.

– Vi har ikke konkludert i denne saken. Det som er sikkert er at vi skal gjennomgå alle sider ved saken svært nøye, sammen med våre egne handlingsregler som gjelder ved rømningstilfeller, sier Holm.

Anmeldelse fra Bellona
Bellona anmeldte rømningsepisoden til politiet. Med tanke på både uttalelsene om hva som skjedde og omfanget av denne hendelsen mener vi det er viktig at det gjennomføres en etterforskning som finner årsakene til havariet. Deler av svaret har vi nå fått i de tekniske vurderingene utført av Aquastructures på oppdrag av Fiskeridirektoratet.

Bellona har i en rekke tilfeller gått til anmeldelse av anlegg på grunn av rømningshendelser. De fleste tilfellene er begrunnet i sviktende teknisk standard som har medført rømning av oppdrettet laksefisk.

Oppdrettsanlegg skal i henhold til fiskeoppdrettsloven holde ”forsvarlig teknisk standard”, jf. § 16 første ledd. I henhold til forskrift av 18.12 1998 om etablering, drift og sykdomsforebyggende tiltak ved oppdrettsanlegg (drifts- og sykdomsforskriften) skal videre oppdrettsvirksomheten drives på en slik måte at ”det er teknisk, biologisk og miljømessig forsvarlig”, jf. forskriftens § 3. I dette tilfellet hvor fortøyningene har røket med den følge at store mengder fisk unnslapp kan Bellona ikke se at driften av anlegget er i samsvar med det objektive forsvarlighetskrav som oppstilles gjennom loven og forskriften, i og med at det faktisk skjedde en rømning.