Nyheter

Felles front mot rovfiske

Publiseringsdato: 7. august, 2006

I en felles uttalelse krever Bellona, Greenpeace, Fiskebåtredernes Forbund, Natur & Ungdom, Kysten til kamp, Kystfiskarlaget, Norges Fiskarlag og WWF umiddelbar handling i det internasjonale samfunn for å sette en stopp for ulovlig fiske. (IUU-fiske)

Organisasjoner med svært ulikt ståsted og syn på fiskeriforvaltning danner for første gang felles front mot ulovlig fiske.

I en felles uttalelse krever Bellona, Greenpeace, Fiskebåtredernes Forbund, Natur & Ungdom, Kysten til kamp, Kystfiskarlaget, Norges Fiskarlag og WWF umiddelbar handling i det internasjonale samfunn for å sette en stopp for ulovlig fiske. (IUU-fiske)

Uttalelsen overrekkes Fiskeri og Kystminister Helga Pedersen og øvrige delegater når ministere fra en rekke land møtes til rundebordskonferanse om ulovlig fiske i Trondheim mandag.

– Rovfisket tømmer havet for fisk og er økonomisk kriminalitet av verste sort, sier Lena Amalie Hamnes, talskvinne for nettverket Kysten til kamp som er initiativtakere til fellesuttalelsen.

– Vi kan krangle som busta fyker om det meste innen fiskeriforvaltning, men får vi ikke bukt med rovfisket i Barentshavet og andre steder blir det ikke fisk igjen å krangle om, sier Hamnes

– Når eksempelvis spanske trålredere krever at deres regjering sender krigsskip til Svalbardsonen for å beskytte fiskere er vi på ville veier. sier Hamnes og understreker at ulovlig fiske ikke må reduseres til et spørsmål om det enkelte lands, eller næringsutøveres, særinteresser. Det handler ikke om å beskytte fiskere, men om hvem som skal beskytte fisken.

– Ministermøtet er et steg i riktig retning, men det er påfallende at nasjoner som Spania og Russland ikke deltar, avslutter Lena Amalie Hamnes.

Ta kontakt for ytterligere kommentar:

Lena Amalie Hamnes , Kysten til kamp mob: 926 88 546 , Maren Esmark WWF – mob: 917 83379, Marius Dalen, Bellona mob: 922 64703, Knut Arne Høyvik, inf. sjef Norges Fiskarlag mob: 90592348, Truls Gulowsen, leder Greenpeace 90107904, Audun Maråk, dir Fiskebåtredernes Forbund mob: 90077470 , Paul Jensen, leder Kystfiskarlaget 48061116,

Uttalelsen er som følger:

Felles front mot ulovlig fiske!

Følgende organisasjoner har ulike mål og synspunkt i mange saker men fremmer her en felles uttalelse for å understreke betydningen av å umiddelbart sette en stopper for illegalt, uregulert og urapportert fiske. Får en ikke bukt med det omfattende og ødeleggende rovfisket taper alle!

Den største trusselen mot våre fiskebestander.
IUU – illegalt, uregulert og urapportert fiske skaper kolossale problemer for de som forsøker å forvalte fiskebestandene på en bærekraftig måte og for de som har sitt levebrød av fiske i lovlige former. Men først og fremst er rovfisket ødeleggende for fisken og gjør at hele fiskebestander står i fare for å kollapse!

Hvem forsvarer fisken?
Det er et globalt ansvar å forvalte bestandene på en bærekraftig måte, og problematikken rundt illegalt, urapportert og ulovlig fiske må derfor ikke reduseres til et spørsmål om det enkelte lands, eller næringsutøveres, særinteresser. Det handler om fiskens fremtid, og fremtiden til generasjonene etter oss.

Mindre snakk – mer handling!
High Seas Task Force, en ministerledet innsatsgruppe hvis formål er å få slutt på IUU – fisket på verdens hav, ble opprettet som en konsekvens av OECD’s rundebordskonferanse om bærekraftig forvaltning i 1999. Både deres sluttrapport ”Closing the net”, (2006) og FAO’s ”Internasjonal handlingsplan for å forebygge, forhindre og eliminere illegalt, urapportert og uregulert fiske” ( 2001), lister opp en rekke viktige tiltak for å komme IUU – fisket til livs.

De peker blant annet begge på at flaggstater, havnestater og kyststater har et særskilt ansvar for å utforme lovverk, samt utøve kontroll for å bekjempe denne formen for miljøkriminalitet. De tar videre til orde for tiltak som sporbarhetsmerking, økte ressurser til bilaterale og regionale forvaltningsnivå og teknologiske grep som opprettelse av et globalt system for kartlegging og overvåkning av fiskeflåten.

Det er ikke lenger et spørsmål om hva som bør gjøres, men å sette det ut i livet!

Konkrete tiltak krever politisk handlekraft og forpliktende internasjonalt samarbeid.

Vi vil derfor innstendig oppfordre det internasjonale samfunn og de enkelte lands myndigheter om å ta umiddelbare grep for å stoppe et ødeleggende, ulovlig (IUU) fiske som truer fiskebestandene!

Bellona

Fiskebåtredernes Forbund

Greenpeace

Kysten til kamp

Kystfiskarlaget

Natur & Ungdom

Norges Fiskarlag

WWF