Nyheter

Rekordår for rømt oppdrettsfisk

Fiskeridirektoratet

Publiseringsdato: 7. januar, 2007

Skrevet av: Marius Dalen

Det rømmer stadig mer oppdrettsfisk. I 2006 er mengden rømt laks og ørret rapportert til hele 786.000 individer. I tillegg anslår en ny rapport fra Rådgivende biologer at mørketallene for rømt oppdrettslaks er svært høye.

Fiskeridirektoratets rømmingsstatistikk viser at det rømmer mer stadig mer fisk fra norske oppdrettsanlegg. For 2006 er det rapportert inn 786.000 rømte individer av laks og ørret. For de marine artene torsk og kveite settes det også rekord med hele 246.000 rømte individer. Dette til tross for at produksjonen av marine arter er svært lav i forhold til tradisjonell oppdrett av laksefisk.

Til tross for at 2006 er året hvor både NYTEK-forskriften, som setter minimumskrav til teknisk standard på anleggene, og IK-akvakultur (internkontrollforskriften) skulle redusere mengden rømt oppdrettsfisk har altså utviklingen gått i helt gal retning.

Store mørketall

I desember presenterte Rådgivende Biologer en rapport med svært dystre konklusjoner angående urapportert rømming av oppdrettsfisk. Rapporten vurderer hvor mye av den rømte oppdrettsfisken som kommer med i Fiskeridirektoratets rømmingsstatistikk.

Beregningene til Rådgivende Biologer konkluderer med at kun hver fjerde til femte rømte oppdrettslaks havner i statistikken. I verste fall kan dette altså innebære at den totale rømmingen av oppdrettslaks i 2006 var i underkant av 4 millioner individer.

– Anslaget er urovekkende og kan tyde på at innrapporteringene av rømningene som skjer etter at smolten er kommet i sjøen er svært mangelfulle, sier direktør ved Kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet, Jens Christian Holm.

Kontrolloffensiv avslører mangler

Fiskeridirektoratet gjennomførte en kontrolloffensiv mot oppdrettsanlegg i perioden mai til oktober 2006. 60 matfisklokaliteter for laks, ørret og regnbueørret samt 15 for torsk ble undersøkt for brudd på kravene i NYTEK-forskriften. Det ble tatt utgangspunkt i de anleggene som tidligere ikke har oppfylt alle kravene i forskriften. Forskriften trådde i kraft 1. januar 2006.

Kontrollen avslørte hele 57 brudd på forskriften. 39 av disse skyldtes manglende duglighetsbevis som skal vise at anlegget er i teknisk tilfredsstillende stand. Andre brudd på forskriften gjaldt; lokalitetsklassifisering (6 stk.), produktsertifisering (4 stk.), montering (3 stk.), vedlikehold (2 stk.), reparasjon av not (2 stk.) og brukerhåndbok (1 stk.).

Les mer om rømt oppdrettslaks i Bellonas havbruksrapport ved å følge lenken i boksen til høyre.