Nyheter

Mangelfull utredning

Akustisk bilde av U864. Bildet viser tydelig ror og propellblader.
Geoconsult

Publiseringsdato: 14. februar, 2007

Skrevet av: Marius Dalen

Fiskeri- og kystdepartementet har besluttet at vraket av U864 skal tildekkes. Beslutningen er basert på en anbefaling hvor muligheten for heving ikke er utredet tilstrekkelig.

Bellona mener at vraket av den tyske ubåten U864 utenfor Fedje bør heves. En tildekking av vraket kan kun tillates dersom en heving ikke er gjennomførbar, eller hvis en slik operasjon vil føre til uakseptabel spredning av kvikksølv. Bellona påpekte dette tidligere i år i brev datert 29. januar til Fiskeri- og kystdepartementet (FKD). Departementet har ikke besvart innspillene fra Bellona.

Bellonas ga følgende innspill til FKD:

  1. SMIT Salvage har utarbeidet delrapporten som omhandler hevingsalternativet og konkluderer med at risikoen ved en slik operasjon vil være akseptabel. I Fiskeridirektoratet anbefaling gis det et inntrykk av at risikoen ved en heving er for stor og at de av den grunn anser tildekking som beste løsning. Bellona etterlyser en forklaring på hvorfor risikobildet vurderes ulikt fra disse to partene.
  2. Basert på Fiskeridirektoratets anbefaling ønsker Bellona en kvantifisering av risikoen ved heving, f.eks. oppgitt i spredning av antall kg kvikksølv.
  3. Bellona mener FKD bør sikte seg inn på å gjennomføre tiltak ved U864 sommeren 2008. Det vil da være tilstrekkelig med tid til å vurdere andre hevingsmetoder enn den som er beskrevet i delrapporten til SMIT Salvage.
  4. Bakgrunnsmaterialet som til nå er opparbeidet bør vurderes av flere fagmiljøer, også i utlandet. Kostnaden ved slike studier vil ikke være stor sammenlignet med totalkostnaden ved tiltak. Myndighetene vil på denne måten få flere faguttalelser å støtte seg til før de velger en tildekking eller en heving.
  5. Myndighetene bør starte opp to anbudsprosesser, en for heving og en for tildekking. Slik vil myndighetene få presentert en rekke hevingsalternativer. Kun hvis ingen av hevingsalternativene gir en akseptabel miljørisiko kan en tildekkingsløsning velges.

Vraket av den tyske ubåten som var lastet med 65 tonn kvikksølv har fått mye oppmerksomhet. Fiskeridirektoratets anbefaling om at vraket bør tildekkes på sjøbunnen har fått mange til å reagere. På Fedje ønsker både ordfører Erling Walderhaug og en lokal folkeaksjon at heving skal vurderes nøyere. Også Energi- og miljøkomiteens leder Gunnar Kvassheim (V) og nestleder Børge Brede (H) har uttrykt lignende krav.

Bellona vil fortsatt jobbe for at kvikksølvet og vraket av U864 fjernes.