Nyheter

CO2-utslippene i Norge stabile

(Foto: Wikimedia)

Publiseringsdato: 11. mai, 2007

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Nye tall viser at Norges utslipp av klimagasser gikk svakt ned i 2006, med 0,8 prosent. Denne lille variasjonen er på ingen måte et tegn på at vi har begynt å gjøre noe med klimaproblemene, mener Bellona.

Statistisk sentralbyrå (SSB) og Statens forurensingstilsyn (SFT) har i dag lagt fram statistikk over de norske klimagassutslippene. Tallene viser en liten nedgang fra 54,2 tonn CO2-ekvivalenter i 2005 til 53,7 tonn i 2006.

– Det er snakk om et halvt tonn mindre på et år, og det er ikke mye. Små variasjoner fra år til år kan ha mange forklaringer, som endringer i oljeprisen til nedleggelser i industrien, og er ikke tegn på at vi er på rett vei i klimapolitikken, sier Bellonas nestleder Marius Holm.

– Norge har på ingen måte kommet i gang med ordentlige tiltak for å redusere klimagassutslippene.

Mindre oljeproduksjon

De ti siste årene har Norges klimagassutslipp variert mellom 52,7 tonn og 54,8 tonn CO2-ekvivalenter. Hvis vi går tilbake til 1990, viser det seg at utslippene har økt med rundt åtte prosent. Det meste av veksten kom i 90-årene, mens utslippene deretter har holdt seg relativt stabile.

Noe av forklaringen på den lille nedgangen fra i fjor er ifølge SSB mindre råoljeproduksjon på sokkelen. Den samlede produksjonen av olje og gass sank med fem prosent i 2006, og sørget dermed for et redusert kraftbehov og mindre drift av de forurensende gassturbinene ute på plattformene. Det var også mindre avbrenning av naturgass i fakkel.

Utslippene fra industrien gikk også noe ned, blant annet på grunn av nedleggelsen av to metallprodusenter og noe mindre utslipp fra produksjonsprosessene mer generelt. I tillegg er det blitt gjennomført enkelte miljøtiltak som har redusert utslippene, for eksempel innen gjødselproduksjon.

Større utslipp fra transport

Ifølge SSB har bruken av fyringsoljer og andre fossile brensler innen industrien, andre næringer og husholdninger økt betydelig i 2006. Også utslippene fra innenriks luftfart sted i 2006. (Tallene inkluderer ikke flyreiser til utlandet.)

I tillegg fortsatte veksten i utslipp fra veitrafikken. Mens utslippene fra bensin gikk litt ned, økte utslippene fra diesel kraftig, både på grunn av flere dieselkjøretøy og økt tungtrafikk. Dieselsalget var for første gang større enn bensinsalget i 2006.

Størst utslipp i industrien

Industrien er kilde til de største utslippene, med 28 prosent av de totalene utslippene i 2006. Til tross for stor produksjonsvekst har imidlertid industrien – i motsetning til andre store utslippskilder – redusert sine utslipp kraftig siden 1990. Det skyldes konkrete tiltak, som for eksempel overgang til mindre forurensende produksjonsteknologi og bedre prosesstyring, skriver SSB.

Olje- og gassindustrien bidro med rundt 24 prosent av utslippene i 2006, mens utslippene fra veitrafikken stod for 19 prosent.

Venter på norske tiltak

Klimagassene som brukes i statistikken til SSB er de seks gassene som omfattes av Kyoto-protokollen: karbondioksid (CO2), metan (CH4), lystgass (N2O) og de fluorholdige gasstypene HFK, PFK og svovelheksafluorid (SF6). CO2 står for hoveddelen av utslippene, med sine drøyt 80 prosent av de samlede klimagassutlippene.

Regjeringen har varslet at den legger fram sektorvise klimahandlingsplaner innen utgangen av mai, og at den i løpet av året skal komme med en nasjonal målsetning for klimagassutlippene i 2020.

– Vi venter spent på hvilke konkrete planer Regjeringen vil komme med. Så langt har vi bare hørt om kvotekjøp og at kuttene her i Norge skal være ”betydelige”, sier Holm i Bellona.