Nyheter

Spredning fra nedføring av forurensede masser ved Malmøykalven

Illustrasjon: Marius Dalen

Publiseringsdato: 24. september, 2007

Skrevet av: Marius Dalen

Statens forurensningstilsyn
Postboks 8100 Dep
0032 Oslo

24.09.2007

Spredning fra nedføring av forurensede masser ved Malmøykalven


Med bakgrunn i NGIs årsrapport for 2006 ønsker Bellona å få oppklart et forhold knyttet til spredning av forurensning under deponering av forurenset slam ved Malmøykalven. Henvendelsen sendes til SFT siden forurensningstilsynet er kontrollmyndighet for prosjektet og bør derfor ha oversikt over dette forholdet.

Årsrapporten synes å kun gi konkret informasjon knyttet til spredning over terskeldyp som i den samme rapporten defineres som 43 meters dyp. Bellona tok opp dette forholdet også på Nesodden kommunestyre sin høring avholdt 30. august. Siden vi ikke har mottatt noen tilbakemelding på dette forholdet sender vi nå en henvendelse i skriftlig form.

Årsrapporten gir ett inntrykk av at det kun er snakk om en spredning som tilsvarer 10 -40 m3 forurenset slam under nedføringen i deponiet.

Sammendrag (side 3):

”Alle målingene viser at nedføringen av mudrede masser skjer som forutsatt og at alle krav til arbeidene som er stilt av SFT i tillatelsen er overholdt. Miljøregnskapet viser at målt spredning er godt innenfor miljøbudsjettet som ligger til grunn for tillatelsen. Beregnet spredning tilsvarer den mengde uorganiske- og organiske forbindelser som finnes i 10-40 m3 mudrede masser.”


Leser man videre i rapporten ser man at definisjonen på spreding er noe underfundig og ikke tar for seg hele spredningspotensialet.


7. Miljøregnskap – Punkt 7.1 Bakgrunn (side 18):

”Spredning defineres som transport av løste eller partikkelbundne stoffer over terskeldybde på 43 m.”

Slik informasjonen presenteres i årsrapporten ser det for Bellona ut til at det som i sammendraget er definert som spredning ikke omfatter den totale spredningen. Vi etterspør derfor svar på om dette skyldes feilformuleringer i årsrapporten eller om det er deler av den totale spredningen som ikke blir omfattet i årsrapporten og dermed ikke i prosjektets miljøbudsjett?

For å klargjøre hva vi etterspør av informasjon har vi laget en illustrasjon av dypvannsdeponiet med to spredningsvektorer. [picture1 left] Den ene, pil A, representerer det vi anser å være spredningen på 10-40 m3 dokumentert i NGIs årsrapport for 2006. Pil B viser spredningsvektoren mot nordøst innover i Bekkelagsbassenget. Denne forurensningen trenger altså ikke å stige høyere enn 43 meters dyp for transport innover i bassenget.

Bellona anser spredning som transport av forurensning ut av området definert (og regulert) som dypvannsdeponi. Under høringen på Nesodden forstod vi det slik at både SFT og Oslo Havn tolket spredning på sammen vis. Begge spredningsvektorene (A og B) legges til grunn for å anslå spredning fra deponiet. Slik vi ser det er det enten en feilformulering i årsrapporten fra NGI eller så er det en opplagt mangel beregningen av spredning.

Bellona håper på en rask oppklaring fra SFT sin side.

Med vennlig hilsen

___________

Marius Dalen

Kopi: NGI, Oslo Havn