Nyheter

– Store mengder slam på avveie

Forurensede sedimenter blir pumpet ned i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven
Marius Dalen/Bellona

Publiseringsdato: 26. oktober, 2007

Skrevet av: Marius Dalen

Innbyggerinitiativet på Nesodden har engasjert eksterne fagpersoner til å utføre ekkoloddberegninger av forurenset slam pumpet ned ved Malmøykalven. Konklusjonen er at hele 90.000 kubikk er på avveie. Bellona anbefaler stans i deponeringen.

På en pressekonferanse i går presenterte Are Damman og Petter Marthinsen fra Innbyggerinitiativet på Nesodden ekkoloddberegninger utført av fagpersoner tilknyttet Ormen Lange prosjektet. Deres konklusjon er at 90.000 kubikk av slammet som er pumpet ned ikke ligger i deponiet. Dette innebærer videre at så mye som 61 kg av miljøgiften PCB kan være på avveie. Mengdeberegningene innehar ifølge det som ble presentert på pressekonferansen en usikkerhet på 8%.

Innbyggerinitiativet på Nesodden, Bellona og en lang rekke andre har lenge etterspurt beregninger basert på ekkoloddmålinger for å undersøke hvor mye av de forurensede massene som pumpes ned som faktisk ligger der de skal. Forurensningsmyndighetene, som er ansvarlig kontrollinstans, har verken gjort dette på eget initiativ eller pålagt Oslo havn å gjennomføre slike beregninger. De har full tillitt til det eksisterende måleprogrammet og har ikke sett nødvendigheten av å gjennomføre beregninger basert på ekkoloddoppmålinger.

I årsrapporten for overvåkningen av dypvannsdeponiet konkluderes det med en spredning av miljøgifter tilsvarende 10 – 40 kubikk forurenset slam. Misforholdet mellom de to metodene, ekkoloddmålinger og NGIs tradisjonelle måleprogram, er svært stort. Tallene som ble presentert i dag ligger altså milevis over det som både den eksisterende overvåkningen hevder og de forutsetningene som ligger i tillatelsen fra forurensningsmyndighetene med enorm margin.

Bellona anbefaler nå en midlertidig stans i deponeringen inntil forurensningsmyndighetene enten har fått verifisert eller avkreftet opplysningene som kom frem på gårsdagens pressekonferanse. SFT må snarest sette seg ned med fagpersonene som har utført beregningene og få et grundigere innblikk i både metoden og resultatene.

Bellona vil følge opp saken videre.