Nyheter

Innskjerping av lakselusforskriften

Publiseringsdato: 29. februar, 2008

Skrevet av: Marius Dalen

Mattilsynet foreslår en innskjerping av kravene i lakselusforskriften. Bellona er i hovedsak positive til endringene.

Mattilsynet har hatt ute på høring et endringsforslag av dagens lakselusforskrift. Hovedendringene omfatter:

 • Forskriften utvides til å gjelde ikke bare for lakselus men i skal i prinsippet gjelde også andre arter lus på all oppdrettet fisk, jf §§ 1, 2, 4, tredje ledd og § 5, sjette ledd.
 • Grenseverdiene for avlusing av laksefisk skjerpes i forhold til dagens generelle tiltaksgrenser. For å ivareta hensynet til sjøørret innføres én grense hele året, jf § 5 første ledd.
 • For å sikre samordnet avlusning foreslås en hjemmel for å pålegge avlusing ved lavere grenseverdier enn de generelle tiltaksgrensene i forskriften, jf § 5 andre ledd.
 • Det foreslås at forskriften viderefører hjemmelen til å innføre geografiske soner for å gjennomføre særskilte tiltak mot lakselus, som for eksempel:
  • Avlusning ved fleksible tiltaksgrenser
  • Samordnet avlusning
  • Samordnet utsett og brakklegging

Bellona er i hovedsak positive til de foreslåtte innskjerpelsene i lakselusforskriften. En stadig større produksjon av oppdrettsfisk krever en stadig lavere grense for tillatt lus pr. fisk for å kunne holde den totale lusproduksjonen i sjakk. Bellona har i sin uttalelse fokusert på følgende hovedounkter:

 • Myndighetene må snarest sette i gang en prosess som søker å etablere tiltaksgrenser også for andre typer lus enn lakselus, spesielt med tanke på skottelus og torskelus i forbindelse med oppdrett av marine arter.
 • På bakgrunn av den sterke veksten, og påfølgende økt antall verter for lus, må myndighetene i fremtiden etablere et system som tar hensyn til hvor stor mengde lus de ulike fjordsystemene tåler, ikke kun basere seg på en lus pr. fisk tiltaksgrense.
 • Hvor stor økning i kjemikaliebruken kan vi forvente av denne innskjerpelsen og hva vil de eventuelle miljøkonsekvensene bli?
 • Vil innskjerpelsene ha noen negativ effekt på de som i dag benytter seg av leppefisk til biologisk avlusning av oppdrettsfisk?

Les Bellonas høringsuttalels i sin helhet ved å følge lenken i boksen til høyre.