Nyheter

Rekordbot til oppdrettsselskap

Publiseringsdato: 15. mai, 2008

Skrevet av: Marius Dalen

Økokrim har ilagt Sjøtroll Havbruk AS en bot på 2,8 millioner for brudd på akvakulturloven. Aldri har noen fått en større bot for oppdrettskriminalitet i Norge.

Bellona er godt fornøyd med at anmeldelsen har ført til en kraftig reaksjon ovenfor oppdrettsselskapet. Bellona håper dette er et tegn på at myndighetene nå vil håndheve regelverket med en hardere hånd enn tidligere. Økokrim uttaler at bakgrunnen for den rekordstore boten er en rekke feil og mangler ved anlegget.


En rekke feil og mangler
Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland i Økokrim sier til Bergens Tidende at den rekordstore boten skyldes flere lovovertredelser og det store omfanget av rømningen.

– Særlig skjerpende omstendigheter i denne saken er at rømmingen innebar fare for omfattende skadevirkninger på miljøet. Regnbueørreten er svært robust, og representerer derfor en trussel mot villaksbestanden i havet, sier Høviskeland.

Økokrim trekker frem at anlegget ved Lurøykalven i Austevoll ikke var forsvarlig utformet, anlegget hadde ikke fått utstedt gyldig duglighetsbevis fra Fiskeridirektoratet og skal også ha satt ut settefisk på lokaliteten før tillatelse til oppdrettsvirksomhet ble gitt av Fiskeridirektoratet. Høviskeland håper boten vil ha en allmennpreventiv virkning ovenfor andre aktører i oppdrettsnæringen.


Kan ikke skylde på været

Etter Bellonas mening er ikke dårlig vær noen unnskylding for hendelsen. Det var storm i området, men det er ikke uvanlig med storm på vestlandet. Denne type værforhold må et oppdrettsselskap ta høyde for når de etablerer sin virksomhet.

Det er ikke første gang det er registrert rømming fra Sjøtroll Havbruk. I november i 2006 rømte rundt 100.000 oppdrettslaks fra Sjøtrolls merder ved Tobbeholmene i Austevoll.


Usikkert om selskapet vil godta boten

Administrerende direktør Frode Møgster i Sjøtroll Havbruk AS sier til Bergens Tidende at selskapet ikke vil avsløre til avisa om de vil godta bota eller ikke.

– Selskapets styre tar stilling til boten i neste uke. Utover det har vi foreløpig ingen kommentarer til saken, sier Møgster.

Hvis oppdrettsselskapet ikke aksepterer boten, blir saken avgjort i rettsapparatet.


Små avvik kan få store følger

Fiskeridirektoratet region vest har nylig gjennomført en teknisk kontrollrunde av oppdrettsanlegg. Resultatene viser at behovet for tilsyn i forhold til NYTEK- og internkontrollforskriften fortsatt er stort.

Rådgiver Gunnar Angeltveit ved Fiskeridirektoratet region Vest påpeker til kyst.no at det ofte er liten tue som velter stort lass.

Mye av det som avdekkes i løpet av en kontrollrunde kan synes smått, og skyldes i utgangspunktet ofte slurv. Samtidig er dette svært viktig å slå ned på, fordi mange små avvik samlet sett fort kan føre til uønskede situasjoner. Et annet problem som ofte peker seg ut er når en tilsynelatende strøken dokumentasjon fra oppdretter ikke avspeiler seg i en like bra standard på anlegget.