Kvikksølv-ubåten skal heves

ingressimage_3f4b2cceed15e9cca7d998040d447053.jpeg Photo: Geoconsult

Regjeringen har i dag bestemt av vraket av U864 skal heves. Det har vært en lang prosess hvor både tildekking og heving av vraket har blitt utredet. Bellona er veldig fornøyd med resultatet og roser Helga Pedersen for å ha tatt denne beslutningen.

Bellona har fulgt prosessen helt siden 2003. I 2007 ble det etter Kystverkets anbefaling bestemt at vraket skulle tildekkes. Bellona med flere reagerte og pekte på at hevingsalternativet ikke var grundig nok utredet. Etter en todagers høring på Stortinget med en rekke gode innspill knyttet til muligheten for heving ble det besluttet at denne metoden skulle utredes ytterligere. Bellona har hele tiden ønsket en heving så lenge dette kan gjøres innenfor en akseptabel miljørisiko. Den 10. november i fjor overleverte Kystverket sin sluttrapport til Fiskeri- og kystdepartementet. Her ble hevingsalternativet vurdert som faglig forsvarlig.

– Kystverket og DNVs grundige arbeid har bidratt til å synliggjøre ulike risikoelementer ved de to alternative tiltakene for å håndtere forurensningen fra vraket og den forurensede havbunnen. Det har vært svært viktig for meg å supplere de faglige utredningene med samtaler med lokalbefolkninga og politikere i området. Sett i sammenheng med kystbefolkningas og fiskerinæringas store bekymring for virkningene av en permanent lagring av den miljøfarlige lasten på havbunnen, anser vi at en heving innebærer en akseptabel risiko, sier fiskeri- og kystministeren i en pressemelding.

Kystverket har undertegnet en kontrakt med Mammoet Salvage BV om heving og ifølge planen vil hevingsoperasjonen bli gjennomført i løpet av våren 2010.