Nyheter

Mot en global bærekraftstandard for lakseoppdrett

Foto: Marius Dalen/Bellona

Publiseringsdato: 29. mars, 2009

Skrevet av: Marius Dalen

Tidligere i mars møttes deltakere i The Salmon Aquaculture Dialogue for å diskutere arbeidet med en global standard for bærekraftig lakseoppdrett. Forskere, miljøorganisasjoner og oppdrettsnæringen deltok på møtet i Boston hvor det ble presentret rapporter om fiskesykdommer og lakselus.

Omlag 80 personer fra alle de lakseproduserende nasjonene deltok på møtet i The Salmon Aquaculture Dialogue i Boston 12. – 13. mars. Det ble lagt frem to grunnlagsrapporter, en for fiskesykdommer og en for lakselus. Den resterende tiden gikk med til å diskutere ulike bærekraftskriterier for standarden som forhåpentligvis blir ferdig i løpet av 2010.

Fokus på fiskesykdommer og lakselus
Dialogen har lagt vekt på å være forskningsbasert. Derfor utarbeides det såkalte ”State of Information” rapporter som skal etablere det faglige fundamentet for arbeidet med å utvikle en konkret standard. Forfatterne er håndplukket med tanke på at både miljøorganisasjonene og oppdrettsnæringen skal ha tillitt til rapportene.

Den første dagen ble det lagt frem to nye rapporter. Den første omhandlet fiskesykdommer og var ledet av Larry Hammell (Atlantic Veterinary Collage, University of Prince Edward Island, Canada) som hovedforfatter. I tillegg ble det utarbeidet en underrapport om lakselus som ble presentert av Crawford Revie. Øystein Evensen fra Veterinærhøyskolen og Bengt Finstad fra NIVA har deltatt i arbeidet med rapportene.

Hovedrapporten gir en generell beskrivelse av utfordringene knyttet til sykdommer innen lakseoppdrettsnæringen. Rapporten om lakselus er mer spisset og griper mer konkrete inn i en av næringens største problem. I diskusjonene som oppstod kom det frem at det kan bli vanskelig å utforme målbare standarder på fiskesykdommer. Hovedfokus bør ligge på gode forebyggende tiltak for å holde sykdomspresset i sjakk. Lakselus derimot er synlig for det blotte øyet og det er dermed lettere både å måle/telle mengden lus og eventuelt iverksette reduserende tiltak. En rekke steder finnes det grenseverdier for hvor mye lus det tillates på oppdrettsfisk før oppdretter pålegges avlusning. Det ble diskutert om denne tanken bør videreutvikles til å etablere lignende grenser for tvungen avlusning i anlegg hvis lus på villfisk i området overskrider en gitt grense. Bellonas innspill til Fiskeri- og Kystdepartementets strategi for bærekraftig utvikling av havbruksnæringen anbefaler at det må en systemendring til med tanke på lus. Den sterke og stadige veksten i næringen krever at vi må vite hvor mye de ulike fjordområdene tåler av lusepress og justere oppdrettsaktiviteten i henhold til dette. Dette ble også diskutert under dialogmøtet i Boston.

 


Kriterier for bærekraftig havbruk

Prosessen med å utvikle en standard for bærekraftig lakseoppdrett er grovt sett delt opp i fem ulike faser. Første fase er å identifisere de ulike problemene man ønsker å fokusere på. Videre skal man definere prinsipper, kriterier og indikatorer før man endelig kan fastsette de konkrete standardene. Tabellen nedenfor er et forsøk på å vise prosessen i sammenheng med både et eksempel fra oppdrett og et som ikke har noe med oppdrett å gjøre.

Definition Non-aquaculture example Aquaculture examlpe
Impact The problem we want to minimize Overweigth Water pollution
Principle The guiding principle for addressing the impact Maintain a healthy weight Conserve and protect water resources
Criteria The area to focus on to address the impact Food consumption Effluents
Indicator What to measure in order to determine the extent of the impact Calories Nitrogen concentration in the effluent
Standard The number and/or performance level that must be reached to determine if the impact is being minimized < 10 calories/pound of body weight/day 4 mg/L total nitrogen in effluent

Disse eksemplene er kun for å beskrive tankegangen og prosessen som skal lede frem til konkrete standarder for lakseoppdrett. Typisk vil det være en rekke kriterier under hvert problemområde. På de to siste møtene har deltagerne diskutert ulike kriterier. Les mer om de ulike kriteriene her. Denne prosessen skal være åpen. Alle interesserte oppfordres til å sende kommentarer til dialogen for å bidra til at disse kriteriene utformes best mulig. Foreløping er det stor enighet på møtene om hva som er hovedutfordringene. Temperaturen kommer sannsynligvis til å stige når dialogen begynner å fastsette konkrete tallfestede standarder.


Forskningsbasert dialog

The Salmon Aquaculture Dialogue er et forskningsbasert forum som ble initiert av amerikanske WWF i 2004. Formålet med dialogen er å utarbeide målbare standarder som minimerer eller eliminerer oppdrettsnæringens viktigste miljø- og samfunnsutfordringer. Samtidig skal standarden være økonomisk gjennomførbar for oppdrettsnæringen. Dialogen ledes av en styringsgruppe som består av følgende ni organisasjoner; WWF, Pew Environmental Group, FHL, Marine Harvest, Canadian Aquaculture Industry Alliance, Fundación Terram, SalmonChile, Skretting og Coastal Alliance for Aquaculture Reform. Bellona har deltatt på en rekke av disse møtene for å bidra til å utvikle lakseoppdrett i en mer bærekraftig retning.

Tidligere har dialogen utarbeidet følgende rapporter:

  • Report on Bentich Impact and Farm Siting (Black et al., 2008)
  • Incidence and impacts of escaped farmed Atlantic salmon Salmo salar in nature (Thorstad et al., 2008)
  • Chemical use in salmon aquaculture: A review of current practices and possible environmental effects (Burridge et al., 2008)
  • Nutrient impacts of farmed Atlantic salmon (Salmo salar) on pelagic ecosystems and implications for carrying capacity (Costa-Pierce et al., 2007)
  • State of information on salmon aquaculture feed and the environment (Tacon, 2005)

Rapportene er ferdig utarbeidet men dialogen ønsker likevel faglig tilbakemelding på innholdet. Eventuelle innspill vil bli tatt med i det videre arbeidet med å utvikle en best mulig standard for bærekraftig lakseoppdrett.