Nyheter

Ny oppdrettsteknologi i Nordheimsund

Publiseringsdato: 24. mai, 2009

Skrevet av: Marius Dalen

I april i år satte Rune Måbø ut smolt i sitt testanlegg ved Norheimsund i Hardangerfjorden. Bellonas miljøpatrulje besøkte anlegget for et inntrykk av hvordan ny oppdrettsteknologi kan bidra til å løse utfordringer som lakselus, rømming og overgjødsling av belastede fjordområder.

Oppdrett i rør
Det Kragerøbaserte selskapet har utviklet et oppdrettssystem som består av plastrør. Rørene i testanlegget har en diameter på 2,5 meter. Vannet i anlegget hentes opp fra 15 – 20 meters dyp ved hjelp av et pumpesystem som kun benytter 4,5 kW. På denne måten får man inn friskt vann i anlegget og fisken har hele tiden litt vannstrøm å jobbe mot.

Rømming av fisk fra oppdrettsanlegg er en av næringens hovedutfordringer. Den rømte oppdrettsfisken utgjør en trussel overfor ville bestander av laks og ørret. Et lukket oppdrettsystem skal i prinsippet kunne være rømmingssikkert. Selv om testanlegget virker lovende er det viktig at dette også testes i mer åpent og værhardt farvann og at det oppfyller kravene i forskriften for teknisk standard for oppdrettsanlegg.

Slamfeller for oppsamling av fôrspill

frontpageingressimage_42794.jpg Photo: Фото: nnm.ru

Fisken fôres via et automatisk fôringssystem som doserer riktig mengde fôr i anlegget. Fiskeavføring og eventuelt fôrspill samles opp i slamfeller og pumpes i land ved behov. På denne måten vil utslipp og organisk belastning på fjordområdet kunne reduseres i forhold til dagens tradisjonelle fiskeoppdrett i åpne merder.

Store mengder lakselus i Hardangerfjorden
Hardangerfjorden er det mest oppdrettsintensive området i Norge. Store mengder oppdrettsfisk gir mange verter for lakselusa. Parasitten som lever av slim, blod og hud fra laksefisk får dermed gode vilkår i fjorden. Dette har resultert i en unormal stor mengde lakselus i fjordsystemet. Mye lakselus er dårlig nytt for villaks og sjøørret. Lus på utvandrende smolt kan gi svært høy dødelighet på årsklasser av fisk og bidra sterk til å svekke en allerede presset bestand av villaks.

Rune Måbø mener at ved å hente opp vann fra dypet og holde fisken i et lukket system vil bidra sterkt til å løse både lakselus og sykdomsproblemer. Fisken skal følges tett i hele produksjonsfasen og det blir spennende å få dokumentasjon på hvordan et slikt nytt oppdrettssystem fungerer.

Oppdrettsnæringens hovedutfordringer
Bellonas hovedfokus på oppdrettsnæringen er knyttet til fire tema. Rømming, lakselus, organisk utslipp og bærekraftig fôr. Anlegget ved Norheimsund har potensial for å redusere miljøbelastningen fra flere av disse. Les mer om dette på Bellonas havbruksweb