Nyheter

Økt rømming av oppdrettsfisk

Overbelastning var den sannsynlig årsaken til at Marine Harvest sitt oppdrettsanlegg på Tustna havarerte.
Foto: Aquastructures

Publiseringsdato: 19. oktober, 2009

Skrevet av: Marius Dalen

Etter lite rømming av fisk fra norske oppdrettsanlegg i 2008 stiger nå tallene igjen. Den gode trenden er brutt og viser at det fortsatt gjenstår mye arbeid for å sikre villaksens fremtid.

Oppdatert rømmingsstatistikk fra Fiskeridirektoratet viser at utviklingen går i feil retning. Etter to år med nedgang og et oppløftende resultat for 2008 er den positive trenden nå brutt. Frem til 5. oktober 2009 har mengden rømt laksefisk økt i forhold til fjoråret og det gjenstår fortsatt nesten tre måneder av året.

Innrapportert mengde rømt oppdrettsfisk til Fiskeridirektoratet pr. 5. oktober 2009:

  • 155.947 laks (21 episoder)
  • 132.634 regnbueørret (1 episode)
  • 71.248 torsk (17 episoder)
  • 16.000 kveite (1 episode)

Dette er foreløpig innrapporterte resultater som erfaringsmessig vil stige etter hvert som fisken slaktes ut og man får på plass mer nøyaktige tall. I tillegg til disse 40 hendelsene foreligger det rapporter om 42 mistanker om rømming som sannsynligvis vil øke rømmingstallene ytterligere.

Av de hendelsene hvor det er endelig avklart antall rømt oppdrettet laksefisk er det fire som utpeker seg.


Kjemperømming fra Grieg Seafood Finnmark
Det er kun rapportert inn en enkelt hendelse for rømming av regnbueørret. Denne hadde imidlertid et omfang på nesten 133.000 fisk. Rømmingen skjedde hos Grieg Seafood Finnmark ved Laholmen hvor det 12. mars i år ble et ble oppdaget et ca. 2 kvm hull i nota på tre meters dyp. I følge åstedsrapporten til fiskeridirektoratets regionkontor skyldes hullet sannsynligvis angrep fra sel. I første omgang ble det antatt et rømmingsomfang på rundt 12.000 fisk men på slutten av sommeren ble dette kraftig oppjustert. Fiskeridirektoratet har reagert på at selskapet over en periode på fem måneder ikke informerte om at rømmingen sannsynligvis var mye større enn først rapportert.


Gjengangeren Nova Sea
Årets foreløpig største rømming av oppdrettslaks står Nova Seas anlegg i Buktodden i Rana for. I midten av april ble det oppdaget en flenge i notveggen og i overkant av 80.000 laks rømte fra anlegget. Opprinnelig ble det antatt at drivgods hadde skadet nota. På initiativ fra Rømmingskommisjonen for akvakultur (RKA) inspiserte SINTEF nota. SINTEF-rapporten konkluderte med at flengen sannsynligvis skyldtes gnagskader mellom not og bunnringkjetting. Denne type skade er avdekket i flere hendelser og på grunnlag av Rømmingskommisjonens arbeid har Fiskeridirektoratet utstedt en advarsel om at slitasje mellom bunnringkjetting og notpose kan gi rømming.

Nova Sea ble tidligere i år ilagt bot og erstatningskrav i forbindelse en tidligere rømming. Mellom 11.000 og 15.000 oppdrettslaks rømte fra anlegget i Buktodden i november 2007.

bodytextimage_Romming-1998-til-oktober-2009.jpg Photo: Kilde: Fiskeridirektoratet

Uavklarte årsaksforhold hos Bolaks og Lerøy
I statistikken finner vi to andre hendelser med rømming av over 30.000 fisk. Bolaks AS sin lokalitet Håvik i Hordaland har rapportert om 30.285 rømte oppdrettslaks etter at skade på not ble oppdaget 7. juli. Lerøy Midnor AS sin lokalitet Fetten i Møre og Romsdal har rapportert om 30.667 rømte oppdrettslaks i slutten av september i år. Det ble observer fisk på utsiden av anlegget og under en dykkerinspeksjon ble det observert en 6 meter lang vertikal rift i notposen. Årsaksforholdet er ennå ikke avklart ved disse hendelsene.

For mye oppdrettslaks i elvene
I tillegg til rømmingsstatistikken er det avgjørende å ha fokus på hvor stor innblanding av oppdrettslaks de ville laksebestandene tåler. Norsk institutt for naturforskning (NINA) har utviklet en modell basert på feltforsøk foretatt i norske Imsa og irske Burrishole. Modellen peker på at en innblanding på 20 prosent oppdrettslaks i gytebestandene vil føre til betydelig skade på villaksen. Videre konkluderes det med at innblandingen bør ligge under 5 prosent for å sikre villaksens fremtid.

Årets statusrapport for laksebestandene viser at innslaget av rømt oppdrettslaks i prøvene fra prøvefisket og stamfisket like før gyting i 2008 (høstfisket) var omtrent på samme nivå som de siste årene, 16 prosent. De siste ti årene har det uveide gjennomsnittet av innslaget av rømt oppdrettslaks i høstfisket ligget rundt 15 prosent, mens det lå over 20 prosent i alle årene fra 1989 til 1998. Situasjonen betegnes av forskerne som ikke bærekraftig og tallene viser tydelig at det gjenstår et betydelig arbeid for å løse utfordringene knyttet til rømt oppdrettsfisk.

Les mer om effektene av rømt oppdrettslaks på Bellonas havbruksweb.


Fraråder videre vekst
Direktør i Janne Solli i direktoratet for naturforvaltning fraråder videre vekst i oppdrettsnæringen og påpeker at det kun er Trøndelag og Finnmark som har relativt lite rømt laks i gytebestandene.

Fiskeridirektør Liv Holmefjord og Fiskeridirektoratet har også anbefalt at det ikke åpnes for produksjonsøkning av laks og regnbueørret i 2010.

Dette er en anbefaling som Bellona støtter fullt ut. Vi er nå i en situasjon hvor utfordringene knyttet til blant annet rømming må løses før en videre vekst i kan godtas.