Nyheter

Utestengt fra fritt fiske etter kongekrabbe

Kongekrabbe på vandring vestover
Stein Johansen

Publiseringsdato: 29. oktober, 2009

Skrevet av: Marius Dalen

I området vest for Nordkapp har myndighetene bestemt at det skal være fritt fiske av kongekrabbe. Dette må til for å begrense skaden fra denne invaderende arten i nord. Imidlertid legger myndighetene fortsatt begrensninger aktiviteten ved å stenge enkelte aktører ute fra fisket.

Kongekrabben er en fremmed art i vår marine fauna og det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til de økologiske konsekvensene av artens fremmarsj i våre farvann.

Kongekrabben er å regne som en fremmed invaderende art og i henhold til konvensjonen for bevaring av biologisk mangfold er Norge forpliktet til ”så langt det er mulig og hensiktsmessig å hindre innføring av, kontrollere eller utrydde fremmede arter som truer økosystem, habitat eller arter.”

Forbud mot ombordproduksjon

Vest for 26 grader østlig breddegrad har myndighetene etablert fritt fiske etter kongekrabbe. Dette for å holde bestanden nede.

Nylig har Fiskeri- og kystdepartementet besluttet å bevilge 5 millioner kroner til det de kaller et utryddelsesfiske etter kongekrabbe i dette området. Samtidig er det kommersielle fartøy som ikke gis tilgang til dette fisket med den begrunnelse at de har utstyr for ombordproduksjon av kongekrabbe.

Både Norges Fiskarlag og Fiskebåtredernes forbund har sendt brev til Fiskeridirektoratet for å påpeke denne uheldige praksisen. Direktoratet har foreløpig stått på sitt og vil ikke slippe til fartøy med ombordproduksjon for kongekrabbe i deler av dette området.

Adelingsdirektør Sverre Johansen i Fiskeridepartementet opplyser at forbudet mot ombordproduksjon er av hensyn til lokal industri, og at det er fullt mulig for de aktuelle fartøyene å kutte sin ombordproduksjon og dermed slippe til i hele området.

Dårlig løsning

Så lenge formålet vest for 26 grader østlig breddegrad er et uttalt utryddelsesfiske så kan ikke Bellona se at ombordproduksjon kan være et akseptabelt kriterium for å utelukke fartøy.

En praksis hvor noen fartøy stenges ute fra fisket samtidig som myndighetene må sette av ekstra midler til leie av andre fartøy for å få fisket nok, kan vanskelig beskrives som hensiktsmessig løsning. Bellona håper derfor at myndighetene reviderer sitt syn, sørger for et reelt fritt fiske etter kongekrabbe i dette området og at fartøy som ønsker deltakelse ikke utestenges.

Forskrift om fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område åpner for dispensasjon fra forbudet mot ombordproduksjon og den bør myndighetene benytte seg av.

Satt ut på 60-tallet

Kongekrabben ble satt ut i Murmanskfjorden i 1960-årene. Siden den tid har den spredd seg stadig vestover. På begynnelsen av 1990-tallet dukket den opp i stort antall i Sør-Varanger, og den har blitt observert i bifangster så langt sørvest som Vesterålen og Lofoten.

Hovedutbredelsesområdet for kongekrabben er sørsiden av Varangerfjorden med bifjorder, både i norsk og russisk sone, Motovskibukta og kysten av Murmansk fra Kolskybukta til Kapp Terbiberski. Ifølge Havforskningsinstituttet er hovedutbredelsesområdet betydelig utvidet siden 1993 og krabben ekspanderer stadig vestover.