Anbefaler doble nøter i torskeoppdrett

Fiskeri- og kystdepartementet har hatt på høring nye bestemmelser for torskeoppdrett.

Miljøstiftelsen Bellona samtykker i både forskriftsendringene som innebærer muligheten til å stanse tildeling av akvakulturtillatelser for torsk og å innføre torskeoppdrettsfrie soner i villtorskens gyteområder.
For Bellona er det åpenbart at utstyret som benyttes i dagens oppdrett av torsk ikke er egnet til å holde fisken innenfor merden. Inntil mer egnet utstyr er utviklet og tilfredsstillende testet anbefaler vi at det kreves doble nøter hos torskeoppdrettere. Da vil man opprette en sekundær barriere mot rømming. Ved maskebrudd i innerste notvegg vil fisk samle seg mellom nøtene. Dette vil lett kunne observeres ved inspeksjon og nødvendig reparasjon kan gjennomføres og rømming forhindres.