Nyheter

På tokt i Trondheim havn

Bellonas Marius Dalen og havnedirektør Wollert Krohn-Hansen på befaring i Trondheim havn.
Foto: Andreas Mathismoen

Publiseringsdato: 11. mai, 2010

Skrevet av: Marius Dalen

Havnebassenget i Trondheim er sterkt forurenset av en rekke miljøgifter. Mandag var Bellonas Miljøpatrulje på tokt i havna for å fokusere på hva som må til for å rydde opp i gamle miljøsynder.

Mandag var prosjekt Renere Havn invitert om bord på Bellonas skip S/Y Kallinika for å diskutere status for forurensningssituasjonen i byens havnebasseng. Med på møtet var blant annet havnedirektør Wollert Krohn-Hansen og prosjektleder Silje Salomonsen fra Trondheim kommune.

Sterkt forurenset sjøbunn
I Trondheim er store deler av sjøbunnen i havneområdet sterkt til meget sterk forurenset av miljøgifter som PCB, PAH, TBT og tungmetaller. Forurensningen stammer fra blant annet industri og skipsfart.

På grunn av høye verdier av de organiske miljøgiftene PCB og PAH fraråder Mattilsynet å spise blåskjell og fiskelever i deler av havneområdet.

Fokus på havna
For Bellona var det viktig å få en statusoppdatering på arbeidene i forurenset grunn og sjøbunn. Det finnes både gode og dårlige løsninger for slik opprydding. Bellona ønsker å bidra med sin kompetanse til at det er de gode løsningene som velges. Fem hovedpunkter stod på dagens agenda:

•    Erfaringene med pilotprosjektet på Pir II
•    Status for Nyhavna og de andre mest forurensede områdene
•    Orientering om oppryddingen på Killingdal gruver
•    Fremtidig deponi for forurensende sedimenter
•    Befaring i havna og på Killingdal

Trondheim havn er et av 17 prioriterte områder hvor det må iverksettes tiltak for å rydde opp i sterkt forurensede områder. Selv om man har gjennomført en del aktiviteter allerede mangler det større løftet for å redusere miljøgiftbelastningen i fjorden. Det er på høy tid at det ryddes opp i grunnforurensningen ved Killingdal. I tillegg må det prioriteres å gjennomføre tiltak i Nyhavna, indre havneområder, sjøområdet utenfor Killingdal samt å stoppe avrenning fra en rekke deponier på land.

bodytextimage_Trondheim-havn.jpg Trondheim Havn får støtte til å bygge landstrøm på sine Hurtigrutekaier. Photo: Foto: Marius Dalen

Stabilisering av forurensede masser
Bellona har deltatt i pilotprosjektet på Pir II hvor forurenset masse og sement ble støpt til en fast tett kaikonstruksjon. På denne måten reduseres vanninntrenging og dermed også utlekking betydelig i forhold til tidligere benyttede strandkantdeponier. I tillegg å rydde opp i forurensningen bygger man nytt land som kan benyttes til ny virksomhet og på den måten gi en form for inntekt til å bøte på utgiftene ved opprydding.

Pilotprosjektets gode resultater har ført til at metoden har blitt benyttet både i Hammerfest og på Kadettangen i Bærum kommune. Les mer om metoden på nettsiden www.stabilgrunn.no

Fremtidig deponi i Nyhavna?
En større opprydding i Trondheim havn vil kreve et nytt deponi. Miljømessig vil indre deler av Nyhavna egne seg godt til et stabilisert deponi for forurensede masser etter modell fra pilotprosjektet. Området ett av de mest forurensede områdene i Trondheim havn og vil uansett kreve tiltak. Etableres deponiet her vil man unngå mye graving i sjøbunnen men påfølgende oppvirvling av miljøgifter.