Nyheter

Ubåtsmekk til Fiskeriministeren

Bau og akterskip av U864 utenfor Fedje. Kun deler av midtskipet som ble truffet av en sprengladning er funnet.
(Foto: Geoconsult)

Publiseringsdato: 28. mai, 2010

Skrevet av: Marius Dalen

Bellona er svært fornøyd med Transport- og kommunikasjonskomiteens anbefaling om at Stortinget sluttfører forhandlingene om hevingen av U864 slik at prosjektet kan gjennomføres sommeren 2011.

I går ettermiddag kom innstillingen fra Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite om hva som bør skje med ubåtvraket som ligger på 150 meters dyp utenfor Fedje, med 67 tonn kvikksølv ombord. Komiteen tilråder at:

”Stortinget ber Regjeringen sluttføre forhandlingene med Mammoet slik at heving av U-864 og fjerning av kvikksølvet om bord kan gjennomføres ihht. utlyst og gjennomført anbudsrunde. Stortinget legger til grunn at prosjektet gjennomføres sommeren 2011.”

Bellona er svært fornøyd med at kommisjonens tilrådning ikke følger Fiskeriministerens sterkt kritiserte og mangelfulle St. proposisjon fra i mars. Den baserte seg kun på Dovre Group sin rapport og var ikke oppdatert i forhold til hevingsprosjektets reelle status.  

Ikke kritikk av hevingsmetode
Kritikken fra Dovre var basert på to hovedpunkter. Det ene omhandlet kontraktsmessige og økonomiske forhold. Dette er ryddet av veien gjennom videre forhandlinger mellom Mammoet og Kystverket, blant annet ved at Mammoet har tilbudt en prisgaranti på 650 millioner kroner dersom prosjektet vedtas.

Vil få tilført nødvendig kompetanse
Det andre punktet omhandlet manglende forberedelser, planer, organisering og styring spesielt hos Kystverket som Dovre mener også kan gi en miljørisiko. Flertallet i Transport- og kommunikasjonskomiteen uttrykker at de er svært overrasket på dette punktet siden Fiskeri- og kystministeren samtidig forsikrer at Kystverket har nødvendig kompestanse til å håndtere slike store prosjekter og at de vil få tilført nødvendig kompetanse dersom heving av ubåten blir aktuelt.   

Forsøk på å forsinke prosjektet
Det er altså ikke kritikk av selve hevingsmetoden Dovrerapporten baserer seg på, men kontraktsmessige forhold, prosjektstyring og økonomi. Disse forholdene er det i stor grad ryddet opp i og Kystverkets innsats kan eventuelt justeres etter kontraktsinngåelse. Det er derfor uforståelig og svært uheldig at Fiskeri- og Kystministeren forsøker å forsinke prosjektet ved å gi et inntrykk av miljørisikoen er større enn tidligere vurdert.  

Modent prosjekt
Mammoet har fått sitt prosjekt vurdert av Lloyds Register i London, et av verdens største klassifiseringsmiljøer. De konkluderer i sin rapport med at den foreslåtte planen er teknisk gjennomførbar. Utstyret og teknikkene som er foreslått benyttet, er vurdert som tilgjengelig og velprøvd teknologi. Hva operasjonens kompleksitet angår rangerer de dette prosjektets risiko på linje med nåværende infrastrukturprosjekter innenfor subsea olje- og gassektoren.

Regjeringspartiene ønsker fortsatt å fjerne 620 ubåt-millioner
I regjeringens forslag til revidert statsbudsjett ble det lagt opp til en nærmest eliminering av posten med midler til håndtering av U864. Det ble foreslått ett kutt på hele 620 millioner slik at kun 10 millioner gjenstod til nye utredninger.

Medlemmene fra AP, SV og SP i Transport- og kommunikasjonskomiteen har videre fremmet forslag om denne endringen i Statsbudsjettet gjennomføres, dvs. at pengene til hevingen av U864 faller bort og prosjektet utsettes. Det er paradoksalt at partiene som fronter seg på miljø går inn for en slik utvikling etter hele 7 år med utredninger knyttet til hva som bør gjøres med ubåten og kvikksølvet.

Tilrådningen fra komiteen om at forhandlingene med Mammoet skal sluttføres slik at hevingen kan gjennomføres i 2011 fremmes av Fremskittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti.   

Ministerens forslag åpner på ny for tildekking av vraket
Fiskeriministerens forslag innebar at man skulle utsette hevingen, gjennomføre en ny forstudie samt en kvalitetssikring av denne (KS1). Forstudien skulle omhandle de fire alternativene; nullalternativet, tildekking, heving og et alternativ der heving og tildekking kombineres. En slik utvikling vil representere et stort skritt i feil retning, medføre ytterligere forsinkelser og utfallet kan fort bli at det åpnes for en tildekking fremfor heving av vraket, stikk i strid med tidligere lovnader.