Nyheter

Statoil bøtelegges etter Bellona-anmeldelse – igjen

Foto: Øyvind Hagen / Statoil

Publiseringsdato: 28. oktober, 2013

Fredag sprakk nyheten om at Statoil får 10 millioner kroner i bot for ulovlige kjemikalieutslipp ved Sture-terminalen i Hordaland. Bellona anmeldte forholdet i fjor.

– Det er betryggende å se at Statsadvokaten i Rogaland mener Statoil brøt forurensningsloven da betydelige mengder farlig avfall ble sluppet ut i sjøen ved Sture-terminalen, sier Bellonas fagrådgiver Karl Kristensen, som står sentralt i Bellonas arbeid med miljøkriminalitet.

Hendelsesforløpet beskrives slik av Rogaland statsadvokatembeter:

«I mai 2011 på Oseberg C-plattformen i Nordsjøen ble det foretatt en CIP-vcask av prosessutstyr. Da vaskeprosessen var fullført, hadde Oseberg C ca. 180 m3 vaskevann med kjemikalier og avleireinger definert som farlig avfall på innretningen. Vaskevannet ble fylt på to metanoltanker på flattformen.

I august samme år ble tankene tømt ved at noen som handlet på vegne av selskapet pumpet innholdet over til plattformens spilloljetank. Spilloljetanken ble så drenert inn på oljeeksportrørledningen til Stureterminalen i Hordaland.

På Stureterminalen kom vaskevannet inn med produksjonsstrømmen og skilt ut i kaverner og deretter ledet inn i en egen ballastkaverne som kun ble benyttet til lagring av vann. I perioden oktober 2011 til februar 2012 ble det meste av vaskevannet fra Oseberg C sluppet ut av ballastkavernen med vannstrømmen via renseanlegget til sjøen utenfor.»

Også Miljødirektoratet anmeldte Statoil for forholdet.

– Vi anmeldte fordi vi anser dette som alvorlige regelverksbrudd, som viste svikt i mange ledd i Statoils organisasjon. Det ser vi alvorlig på, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.