Nyheter

Havbruk: Økt miljøhensyn en forutsetning for økt produksjon

Solveig van Nes
Solveig van Nes

Publiseringsdato: 2. februar, 2015

Skrevet av: Maya Boutroue Vedeld

Bellona krever at havbruksnæringen setter alle krefter inn på å bekjempe luseproblematikk. I tillegg må bruken av kjemiske avlusingsmidler begrenses. – Økt produksjon må ikke bety større belastning på miljøet, sier Bellonas leder for havbruk, Solveig van Nes.

I sitt høringssvar til regjeringens sjømatmelding, som hadde høringsfrist 10.januar, etterlyser Bellona en strategi for hvordan myndighetene og næringen selv skal oppnå større vekst innenfor bærekraftige rammer.

– Næringen må både utvikle forebyggende tiltak og miljøteknologi for å bedre fiskehelse generelt, både luseproblematikk og smitte av andre sykdommer, sier Solveig van Nes.

– Det er dessuten nødvendig med konstant beredskap med biologisk og mekanisk fjerning av lus for å unngå medikamentell lusekontroll, fortsetter hun. -Kjemisk avlusing er siste utvei og skal kun benyttes i et begrenset omfang. Bellona foreslår derfor et tak for antall kjemiske behandlinger, som sammen med lave lusenivåer er avgjørende både for miljøet og for fiskevelferden, forklarer van Nes.

LES HELE HØRINGSSVARET HER:

Bellona har også spilt inn hvordan en overgang til integrert havbruk, med økt produksjon av arter som blåskjell, alger og bunndyr vil kunne lede til økt bærekraft. Disse artene utnytter avfallet fra fiskeoppdrett, renser vannet og gir økt ressursutnyttelse. I tillegg fanger alger karbon fra luft og kan høstes for å gi både mat, fôr og bioenergi.

– Myndighetene spiller også en viktig rolle i dette, påpeker van Nes. – Regelverket må forenkles og det må bygges en samlet strategi for forskning og kommersialisering av ny miljøteknologi og integrert havbruk, sier hun. –Det trengs også en klar strategi for tildeling av areal til havbruk der miljøpåvirkningen vil være lavere enn ved noen av dagens arealer, fastslår van Nes.

Bellona ønsker også tiltak som bedrer forholdene for vill laksefisk som i dag berøres av flere menneskeskapte faktorer, deriblant oppdrettsnæringens virksomhet.

– Dersom man skal oppnå styrkede villaksstammer vil det ikke være tilstrekkelig med fokus på vedvarende lave lusenivå i den marine fasen av villaksens liv. Det må i tillegg være en klar strategi å bedre vilkårene for villaksen i elvefasen, avslutter Solveig van Nes.

Solveig van Nes er utdannet marinbiolog og har en doktorgrad innen akvakulturfag. Hun har lang fartstid som seniorforsker fra matforskningsinstituttet Nofima, der hun siden 2006 har generert og ledet nasjonale og internasjonale FoU- prosjekter for og med ulike aktører i havbruksnæringen. Van Nes kom til Bellona i 2014 og leder organisasjonens havbruksarbeid.