Nyheter

Vil ha tydligere krav for oppdrettsplast

Seniorrådgiver havbruk i Bellona, Kari Torp. Foto: Grieg Seafood.
Seniorrådgiver havbruk i Bellona, Kari Torp. Foto: Grieg Seafood.

Publiseringsdato: 29. juni, 2022

Skrevet av: Signy Fardal

– Vi trenger tydelige krav til hvordan plastavfall fra oppdrettsnæringen skal håndteres, sier seniorrådgiver i Bellona, Kari Torp.

Havbruksnæringen er en storforbruker av utstyr i plast, og årlig produseres opp mot 30 000 tonn plastavfall fra næringen. Kun en liten andel av denne plasten materialgjenvinnes, resten går til forberenning eller deponi.

–  Må utvikles et regelverk

I samarbeid med en rekke organisasjoner fra hele verdikjeden for oppdrettsplast undersøker  Bellona muligheter for bærekraftig utnyttelse av brukt hardplast fra havbruket. Prosjektet  ledes av SINTEF og har fått navnet POCOPlast  («Pathways to sustainable post-consumer plastics in aquaculture»). I en nylig utgitt rapport fra POCOplast pekes det på grep som må gjøres, både i næringen og fra myndighetshold, for å skape ny verdi av oppdrettsplasten basert på resirkulering og sirkulær økonomi.

–Det er flere eksempler på gode initiativ og sirkulær bruk av plast fra oppdrettsnæringen de senere årene. Men det gjenstår imidlertid at næringen som helhet tar innover seg de mulighetene som ligger i å ta vare på plastavfallet sitt. Samtidig er det viktig at det utvikles et regelverk som sikrer økt sirkularitet av oppdrettsplas, sier Kari Torp.

En utvidet produsentansvarsordning (EPR) for plastutstyr i fiskeri og havbruk er på trappene. En slik ordning plasserer ansvaret for avfallshåndtering hos produsenter og brukere av plastutstyr, og vil kunne være et viktig bidrag for å løse avfallsproblemet i havbruket.

–Skal dette lykkes må ordningen formes strategisk. Rapporteringsforpliktelser bør utvikles så de kan benyttes til å lage en oversikt over materialstrømmene på plast fra havbruket. Dette er viktig for å kunne skape forutsigbarhet for gjenvinnere og mulige brukere av resirkulert plast. Videre bør produkter som designes for å ha en lavere miljøbelastning ha lavere vederlag, og på den måten bidra til økt innovasjon knyttet til miljøvennlig design. Sist, men kanskje helt avgjørende, må en utvidet produsentansvarsordning inneholde regler som er enkle å følge for næringen, sier Torp.

– Ta i bruk resirkulert plast

Å utvikle og produsere produkter i 100% resirkulert plast er en utfordring som stiller krav til både gjenvinnere og plastprodusenter. For å stimulere til økt materialgjenvinning bør det på plass krav om innblanding av resirkulert materiale.

–På den måten kan havbruksnæringen selv bidra til å løse plastavfallsproblemet, ved å ta i bruk resirkulert plast i nye produkter i egen næring. Samtidig vil et slikt krav kunne bidra til å skape et marked for plastavfall fra havbruk i andre næringer, som for eksempel møbelindustrien eller bygg og anlegg. I tillegg vil et utsorteringskrav for havbruksnæringen også stilmulere til økt utsortering og muliggjøre mer materialgjenvinning av plast fra oppdrett, sier Torp.

POCOplast-rapporten konluderer med at strengere krav fra norske myndigheter, med en tydelig utvidet produsentansvarsordning, krav til utsortering av plast og krav til innblandet resirkulert materiale i plastprodukter, vil bidra til å understøtte eksisterende initiativer for materialgjenvinning.

–Samtidig vil det bidra til å realisere potensialet for en sirkulær økonomi basert på plastressurser fra havbruket, sier Kari Torp.