Nyheter

Anmeldelse av Brødrene Sunde

Publiseringsdato: 11. februar, 1997

Skrevet av: Bård Bergfald

TELEFAKS FRA BELLONA
Fra: Bård Bergfald
Til: Sunnmøre Politikammer
Dato: 11. februar 1997
Att.: Vakthavende etterforskingsleder

Anmeldelse av Br. Sunde

Miljøstiftelsen Bellona vil med dette anmelde Br. Sunde as, ved styrets formann for grove overtredelser av Forurensningsloven, jfr. § 78.

Etter det Bellona er kjent med har Br. Sunde dokumenterte utslipp av den kreftfremkallende gassen styren, som er nærmere 10 ganger høyere enn utslippstillatelsen. Bedriftens egne målinger tilsier et utslipp av gassen på 93,5 kg. pr døgn. Ifølge SFTs utslippstillatelse av 16. desember 1992, har bedriften kun tillatelse til å slippe ut 10 kg. pr. døgn.

Dette forholdet har vært gjenstand for disputt mellom bedriften og SFT, hvor SFT gjentatte ganger har pålagt bedriften å redusere utslippene. Det er imidlertid ikke slik at bedriften er fritatt for straffeansvar fordi SFT har vært kjent med utslippene. Etter det vi forstår har bedriften vært svært motvillig til å etterleve krav og pålegg fra den lovlige forurensningsmyndigheten.

I og med at bedriften drives med såkalt diskontinuerlig produksjon, er det fullt mulig for bedriften å tilpasse produksjonen slik, at utslippskravene overholdes. Etter det Bellona kan forstå, har utslippsoverskridelsene pågått over lang tid, sannsynligvis i hele perioden fra SFTs krav ble gjort gjeldende.

Således er, såvidt vi kan forstå, både de subjektive og de objektive straffbarhetsvilkårene, jfr. fl § 78, oppfyllt. Grunnet sakens alvorlige karakter, med fare for varige helseskader på enkeltpersoner, vil fl § 78, tredje ledd, med krav om påtalebegjæring fra forurensningsmyndigheten ikke kommer til anvendelse. Vi ber om at etterforskning umiddelbart iverksettes, og at det tas ut tiltale mot ansvarlig personell. I og med at bedriften kunne ha regulert utslippene gjennom nedtrapping av produksjonen, er det åpenbart at denne miljøkriminaliteten har hatt sine motiv i økonomisk fortjeneste. Det er derfor grunnlag for inndraging i all fortjeneste bedriften måtte ha hatt i den perioden utslippsoverskridelsene har pågått, jfr. etablert presedens i saken mot Hydro Rafnes, hvor hele overskuddet fra perioden med overutslipp ble inndratt til fordel for statskassen.

Spredningsberegninger av utslippene tyder klart i den retning at mennesker bosatt i bedriftens nærområde har vært utsatt for risiko for helseskade og ubehag som følge av de kontinuerlige utslippsoverskridelsene. Straffelovens generalparagraf i slike henseende kan således komme til anvendelse.

Bellona mistenker bedriften for å ville dekke over tekniske bevis i form av produksjonslogger, vilkårlige stikkmålinger m.v.

Vi ber derfor instendigst om at Sunnmøre Politikammer snarest foretar en inspeksjon av anleggene, og tar beslag i bedriftens produksjonslogger, samt det som måtte finnes av analyser av utslippene.

Denne anmeldelsen er å betrakte som en foreløpig anmeldelse,. vi vil komme tilbake med utfyllende dokumentasjon ved første anledning.

Med vennlig hilsen
Miljøstiftelsen Bellona

Bård Bergfald

Hvis det er behov for ytterligere informasjon, kontakt :
i Oslo : Bård Bergfald, 22 38 24 10
i Ålesund : Frederic Hauge/Rune Haaland