Nyheter

Anmeldelse av Fina Norge AS for overtredelse av forurensingsloven og brannfarlighetsloven

Publiseringsdato: 4. mai, 1999


Oslo Politikammer
Grønlandsleiret 44
0190 Oslo

Oslo, 03.05.99

Anmeldelse av Fina Norge AS for overtredelse av forurensingsloven og brannfarlighetsloven

Miljøstiftelsen Bellona anmelder med dette Fina Norge AS for overtredelse av forurensingsloven §7, jfr. § 78 første ledd, punkt a) og brannfarlighetsloven § 18, jfr. 44.

Bakgrunn for anmeldelsen
I perioden torsdag kveld 29/4-99 til fredag formiddag 30/4-99 lakk det ut ca. 8 000 liter bensin fra Rommen Fina Center til Alnaelva som en følge av at en ståltank for lagring av bensin sprang lekk. Bellona har vært på befaring på området og i kontakt med miljø- og sikkerhetssjef i Fina Norge AS Olav Limyr. Limyr opplyser at det er gått hull i den ene av to parallellkoplede ståltanker og at begge disse antagelig var enkeltbunnede ståltanker på en alder av 11 år. Han anser årsaken til lekkasjen å være slitasje som følge av gjentatt peiling av volumet i tanken.

Objektive vilkår
Etter forurensingsloven § 7 annet ledd, skal "den ansvarlige for forurensing sørge for tiltak for å hindre at den inntrer." Videre skal han når forurensingen har inntruffet "treffe tiltak for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av den." Hva som er forurensing, beskrives i § 6 første ledd nr. 1 som "tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i grunnen." Utslipp av 8 000 liter bensin til Alnaelven vil i så måte være i strid med forurensingsloven § 7.

Etter brannfarlighetsloven § 18 skal "det treffes nødvendige tiltak for å hindre at det oppstår fare for brann eller eksplosjon ved spill eller lekkasje." Slike tiltak mener vi ikke er truffet når så mange liter bensin fritt kan renne ut over et tidsrom på nær et døgn før det stoppes.

Etter det Bellona får opplyst av Fina Norge var ståltankene sannsynligvis enkeltbunnede og 11 år gamle. Det var ikke utført tilstandskontroll på dem. Etter forskrift om tiltak for å hindre lekkasje fra nedgravd tank for brannfarlig væske klasse A, § 12 jfr. vedlegg 1, skal enkeltbunnede ståltanker tilstandskontrolleres etter 15 år. Rekondisjonerte ståltanker skal derimot kontrolleres etter 10 år og Bellona spekulerer derfor i om disse tankene det her er snakk om allikevel kan være av den sistnevnte type, og derfor skulle vært underlagt kontroll.

Subjektive vilkår
Etter forurensingsloven § 78 første ledd, punkt b) kan den straffes "som forsettlig eller uaktsomt" "unnlater å treffe tiltak som han er pliktig til etter §§ 7.." Når det gjelder skyldgraden likestiller altså loven den forsettlige og den uaktsomme handling. Bellona mener at når det kan renne ut 8 000 liter bensin (til en verdi av ca. 72 000,-) må manglende kontrollrutiner være en nærliggende årsak til hendelsen. Bellona har fått opplyst at Vann- og avløpsetaten (VAV) oppdaget bensinutslippet allerede torsdag kveld (29/4) men at tankene ikke påbegynt tømt før kl. 13.30 fredag ettermiddag (30/4). Fina Norge AS opplyser at de ikke vet nøyaktig når lekkasjen ble oppdaget hos dem, men at "det var en gang på fredag formiddag". Dette mener vi gir sterke indikasjoner på manglende kontroll og beredskapsrutiner i omgang med helseskadelige kjemikalier.

Også etter brannfarlighetsloven § 44 er det subjektive vilkåret for straff forsett eller uaktsomhet. De ovennevnte momenter tyder også i forholdet til brannfarlighetsloven at Fina Norge AS ikke har truffet de nødvendige tiltak for å hindre brann- og eksplosjonsfare.

Særskilte forhold
Det bør påpekes at det over lengere tid har pågått arbeid med å bedre miljøkvaliteten i Alnaelven. Dette har i stor grad vært vellykket og man ønsker nå å etablere laksetrapp i elven, og gjøre området rundt elven til rekreasjonsområde for byens befolkning. Med bakgrunn i dette ser vi i Bellona spesielt alvorlig på ovennevnte. Videre bør det også pekes på at utslipp av store mengder bensin er svært brann- og eksplosjonsfarlig og at dette kunne ha medført stor skade.

Begjæring om påtale
Miljøstiftelsen Bellona mener ut fra prinsipielle synspunkter at miljøvernlovgivningen må håndheves aktivt, og at overtredelser som kan føre til skade på naturmiljøet og folks helse, må straffes. Fina Norge AS må derfor bøtestraffes med foretaksstraff i medhold av straffeloven § 48 a. I dette tilfellet er det slik vi ser det overtredelse av to straffebud samtidig som tar sikte på forskjellige sider av handlingen, slik at reglene i straffeloven § 62 om idealkonkurrens må komme til anvendelse. En bot må være av en slik størrelse at den vil ha allmenn- og individualpreventiv effekt overfor forurensende bedrifter som sådan.

Med vennlig hilsen

Christine Molland Karlsen

Kopi til:

Fina Norge AS

NRK Østlandssendingen