Nyheter

Anmeldelse av NSB eiendom fpr overtredelse av Forurensningsloven

Publiseringsdato: 4. mai, 1999


Oslo Politikammer
Grønlandsleiret 44
0190 Oslo

Oslo, 04.02.1999

Anmeldelse av NSB eiendom for overtredelse av Forurensningsloven

Miljøstiftelsen Bellona anmelder med dette NSB eiendom for overtredelse av forurensningsloven § 7, jfr. § 78 første ledd, punkt a).

Bakgrunn for anmeldelsen
Onsdag 3/2-99 rant det ut ca. 8 tonn diesel fra NSBs anlegg i Grorud til Alnaelva som en følge av at en mellom-lagringstank for fyringsolje ble overfylt. NSB eiendom ved kvalitets- og miljøsjef Jan Wright innrømmet forholdet i telefonisk samtale med Bellona og skylder på menneskelig svikt.

Objektive vilkår
Etter forurensningsloven § 7 første ledd, må ingen "ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning…." Hva som er forurensning, beskrives i § 6 første ledd nr. 1 som "tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i grunnen". Utslipp av 8 tonn diesel til Alnaelva vil helt klart være i strid med forurensningsloven § 7.

Subjektive vilkår
Etter forurensningsloven § 78 første ledd, punkt a) kan den straffes "som forsettlig eller uaktsomt" "har, gjør eller setter i verk noe som kan forurense" i strid med loven. Når det gjelder skyldgraden likestiller altså loven den forsettlige og den uaktsomme handling. Bellona mener at når man er i stand til å fylle på hele 8 tonn diesel (til en verdi av ca. 25.000,-) mer enn det er plass til på en tank, må dette anses som grovt uaktsomt. Overfyllingen skjedde om morgenen, men ble ikke oppdaget før langt ut på formiddagen av en annen bedrift lenger nede i elven som oppdaget store mengder diesel i vannføringen. NSB eiendom selv oppdaget ikke forholdet, noe som tyder på skjødesløshet og mangel på rutiner i omgang med helseskadelige kjemikalier.

Særskilte forhold
Det bør påpekes at det over lengre tid har pågått arbeid med å bedre miljøkvaliteten i elven Alna. Dette har i stor grad vært vellykket og man ønsker nå å etablere laksetrapp i elven, og gjøre området rundt elven til rekreasjonsområde for byens befolkning. Med bakgrunn i dette ser vi i Bellona spesielt alvorlig på ovennevnte. Videre bør det også pekes på at utslipp av store mengder diesel er svært brann- og eksplosjonsfarlig og at dette kunne ha medført stor fare.

Begjæring om påtale
Miljøstiftelsen Bellona mener ut fra prinsipielle synspunkter at miljøvernlovgivningen må håndheves aktivt, og at overtredelser som kan føre til skade på naturmiljøet og folks helse, må straffes. NSB eiendom må derfor bøtestraffes med foretaksstraff i medhold av straffeloven § 48 a. En bot må være av en slik størrelse at den vil ha allmenn- og individualpreventiv effekt overfor forurensende bedrifter som sådan.

Med vennlig hilsen,

Cand.jur/cand.scient Christine M. Karlsen

Kopi til:

NSB eiendom v/ Dir. Olav Line, Skippergt. 31, 0048 Oslo
Jan Rustad, NRK Østlandssendingen
Åsmund Ueland, Dir. NSB