Nyheter

Anmeldelse av Elkem ASA

Publiseringsdato: 30. juli, 1999

Lensmannen i Sauda
Toppadalen 3,
4200 Sauda

Oslo, 29.07.99

Anmeldelse av Elkem ASA

Miljøstiftelsen Bellona anmelder med dette Elkem ASA for overtredelse av straffeloven § 152b nr 1 og forurensingsloven § 78, annet ledd, jf første ledd, bokstav a, jf § 7.

Bakgrunn
Elkem ASA eide frem til 01.07.99 et mangansmelteverk i Sauda. Etter denne dato har smelteverket tilhørt Eramet Norway AS. Smelteverket har i mange år sluppet ut store mengder kvikksølv, uten nødvendig tillatelse. Opp gjennom årene har det vært benyttet forskjellige malmtyper i produksjonen, noe som har medført at utslippsmengden har variert.

I perioden 1985-92 benyttet smelteverket malm av typen Comilog og Asman. Det årlige kvikksølvutslippet i denne perioden er beregnet til 327 kg. Dette fremgår av brev 22.03.95 fra Elkem til SFT.

I 1992 gikk smelteverket over til å bruke malm av typen BHP som hovedmalm. Denne malmen har et vesentlig lavere kvikksølvinnhold. I brev 24.08.94 fra Elkem til SFT anslås det årlige utslippet til 5,6 kg. Ifølge brev 28.07.99 fra Eramet Norway AS til Bellona har det ikke vært endringer i hovedmalmkilde etter at dette utslippet ble anslått.

Elkem ASA har ikke hatt tillatelse til utslipp av kvikksølv.

Særskilte forhold
Kvikksølv er et meget giftig grunnstoff som kan danne meget farlige organiske forbindelser. Stoffet kan gi nyreskader og motoriske og mentale forstyrrelser som følge av skader på sentralnervesystemet. Kvikksølv har selv i meget lave konsentrasjoner kroniske giftvirkninger på mange organismer.

Gjennom Nordsjøavtalen og nasjonale målsettinger er det oppnådd betydelig reduksjon av kvikksølvutslippene de senere år. Skal dette kunne opprettholdes er det viktig at de bedrifter som befatter seg med kvikksølv forholder seg til de regler som er gitt.

Objektive vilkår
Etter forurensningsloven § 7 første ledd, må ingen "ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning". Forurensning defineres i § 6 første ledd nr 1 som "tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i grunnen". Et punktutslipp av flere kilo kvikksølv vil helt klart være i strid med forurensningsloven § 7. Ettersom Elkem ASA har foretatt utslippene uten tillatelse, er forholdet straffbart etter forurensningsloven § 78 første ledd bokstav a. Med bakgrunn i de særskilte forhold som er nevnt ovenfor (bl a stoffets giftighet), rammes forholdet etter Bellonas syn også av de strengere bestemmelsene i § 78 annet ledd.

Et slikt utslipp vil også være i strid med straffeloven § 152b nr 1 som setter straff for den som "forurenser luft, vann eller grunn slik at livsmiljøet i et område blir betydelig skadet eller trues av slik skade".

Subjektive vilkår
Straffelovens § 152b nr 1 setter straff for den som "forsettlig eller grovt uaktsomt forurenser luft, vann eller grunn slik at livsmiljøet i et område blir betydelig skadet eller trues av slik skade". Skyldkravet etter forurensningsloven § 78 første ledd, bokstav a er forsett eller simpel uaktsomhet for den som "har gjør eller setter iverk noe som kan forurense i strid med…." forurensningsloven. At Elkem var klar over kvikksølvutslippet, går klart frem av selskapets korrespondanse med SFT. Utslippene har altså blitt foretatt med forsett, og de subjektive vilkår for straff er dermed oppfylt.

Foreldelse
Fristen for foreldelse regnes ifølge straffeloven § 68 første ledd fra "den dag det straffbare forhold er opphørt". Det dreier seg imidlertid i dette tilfellet om en fortsatt forbrytelse, hvilket innebærer at foreldelsesfristen ikke begynner å løpe for noen del av forholdet før virksomheten er helt opphørt. Dette betyr at foreldelsesfristen for samtlige utslipp, også de som ligger mange år tilbake i tiden, først begynte å løpe da Eramet Norway AS overtok virksomheten. Det er altså den samlede utslippsmengden i løpet av de årene Elkem har drevet smelteverket som skal legges til grunn når lovbruddets grovhet skal vurderes.

Påtale
Miljøstiftelsen Bellona mener ut fra prinsipielle synspunkter at miljøvernlovgivningen må håndheves aktivt, og at overtredelser som kan føre til skade på naturmiljøet og folks helse må straffes. Elkem ASA må derfor ilegges bot som foretaksstraff i medhold av straffeloven § 48a.

Utslippene har medført en betydelig forurensning. Påtale antas derfor ikke å være betinget av begjæring fra forurensningsmyndighetene etter forurensingsloven § 78 tredje ledd.

Med vennlig hilsen
Christian Piene Gundersen