Nyheter

Anmeldelse av Elkem ASA for overtredelse av straffeloven og forurensningsloven

Publiseringsdato: 28. juli, 1999

Porsgrunn Politikammer
Floodsgt. 5
3915 Porsgrunn

Oslo, 28.07.99

Anmeldelse av Elkem ASA for overtredelse av straffeloven og forurensningsloven

Miljøstiftelsen Bellona anmelder med dette Elkem ASA for overtredelse av straffeloven § 152b nr 1 og forurensingsloven § 78, annet ledd, jf første ledd, bokstav a, jf § 7.

Bakgrunn for anmeldelsen
Elkem ASA eide frem til 01.07.99 et mangansmelteverk i Porsgrunn. Etter denne dato har smelteverket tilhørt Eramet Norway AS. Smelteverket har i mange år sluppet ut store mengder kvikksølv, uten nødvendig tillatelse. Opp gjennom årene har det vært benyttet forskjellige malmtyper i produksjonen, noe som har medført at utslippsmengden har variert.

Ifølge brev av 21.06.99 fra Eramet Norway AS til SFT, startet smelteverket 4 april i år overgangen til bruk av den svært kvikksølvholdige Comilog-malmen som hovedmalm. Eramet Norway AS opplyser i brev av 7 juli til SFT at de anslår at totalt utslipp av kvikksølv ved dagens bruk av Comilog-malm vil ligge på 140 kg i året.

Elkem oppgir i sin egenrapport til SFT for 1998 at årlig utslipp var 17,6 kg. Dette året skal forskjellige typer malm ha blitt benyttet. I tilsvarende rapport for 1997 oppgis årlig utslipp å være 5 kg. Beregninger gitt i en rapport til SFT 24.08.94, gir grunn til å anta at dette har vært årlig utslipp i perioden 1993-97. I denne perioden skal ikke Comilog-malm ha blitt benyttet.

I møte 27.07.99 mellom Bellona og dagens ledelse ved smelteverket, ble det opplyst at smelteverket i perioden 1980-93 benyttet Comilog-malm som hovedmalm. Det ble ikke opplyst hvor stort det årlige utslippet var i denne perioden, men det må antas å ha ligget vesentlig høyere enn i perioden 1993-98.

Særskilte forhold
Kvikksølv er et meget giftig grunnstoff som kan danne meget farlige organiske forbindelser. Stoffet kan gi nyreskader og motoriske og mentale forstyrrelser som følge av skader på sentralnervesystemet. Kvikksølv har selv i meget lave konsentrasjoner kroniske giftvirkninger på mange organismer.

Gjennom Nordsjøavtalen og nasjonale målsettinger er det oppnådd betydelig reduksjon av kvikksølvutslippene de senere år. Skal dette kunne opprettholdes er det viktig at de bedrifter som befatter seg med kvikksølv forholder seg til de regler som er gitt.

Det bør påpekes at det over lengre tid har pågått arbeid med å bedre miljøkvaliteten i porsgrunnsområdet. Skal dette arbeidet fortsette i positiv retning er det viktig at alle forholder seg til de gitte regler. Et utslipp av kvikksølv som det her er snakk om vil kunne sette dette arbeidet langt tilbake.

Objektive vilkår
Etter forurensningsloven § 7 første ledd, må ingen "ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning". Forurensning defineres i § 6 første ledd nr 1 som "tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i grunnen". Et punktutslipp av flere kilo kvikksølv vil helt klart være i strid med forurensningsloven § 7. Ettersom Elkem ASA har foretatt utslippene uten tillatelse, er forholdet straffbart etter forurensningsloven § 78 første ledd bokstav a. Med bakgrunn i de særskilte forhold som er nevnt ovenfor (bl a stoffets giftighet), rammes forholdet etter Bellonas syn også av de strengere bestemmelsene i § 78 annet ledd.

Et slikt utslipp vil også være i strid med straffeloven § 152b nr 1 som setter straff for den som "forurenser luft, vann eller grunn slik at livsmiljøet i et område blir betydelig skadet eller trues av slik skade".

Subjektive vilkår
Straffelovens § 152b nr 1 setter straff for den som "forsettlig eller grovt uaktsomt forurenser luft, vann eller grunn slik at livsmiljøet i et område blir betydelig skadet eller trues av slik skade". Skyldkravet etter forurensningsloven § 78 første ledd, bokstav a er forsett eller simpel uaktsomhet for den som "har gjør eller setter iverk noe som kan forurense i strid med…." forurensningsloven. At Elkem var klar over kvikksølvutslippet, går klart frem av egenrapportene til SFT. Utslippene har altså blitt foretatt med forsett, og de subjektive vilkår for straff er dermed oppfylt.

Foreldelse
Fristen for foreldelse regnes ifølge straffeloven § 68 første ledd fra "den dag det straffbare forhold er opphørt". Det dreier seg imidlertid i dette tilfellet om en fortsatt forbrytelse, hvilket innebærer at foreldelsesfristen ikke begynner å løpe for noen del av forholdet før virksomheten er helt opphørt. Dette betyr at foreldelsesfristen for samtlige utslipp, også de som ligger mange år tilbake i tiden, først begynte å løpe da Eramet Norway AS overtok virksomheten. Det er altså den samlede utslippsmengden i løpet av de årene Elkem har drevet smelteverket som skal legges til grunn når lovbruddets grovhet skal vurderes.

Påtale
Miljøstiftelsen Bellona mener ut fra prinsipielle synspunkter at miljøvernlovgivningen må håndheves aktivt, og at overtredelser som kan føre til skade på naturmiljøet og folks helse, må straffes. Elkem ASA må derfor ilegges bot som foretaksstraff i medhold av straffeloven § 48a.

Utslippene har medført en betydelig forurensning. Påtale antas derfor ikke å være betinget av begjæring fra forurensningsmyndighetene etter forurensingsloven § 78 tredje ledd.

Med vennlig hilsen
Christian Piene Gundersen