Nyheter

Anmeldelse av Eramet Norway AS for overtredelse av straffeloven og forurensningsloven

Publiseringsdato: 20. juli, 1999


Porsgrunn Politikammer
Floodsgt. 5
3915 Porsgrunn

Oslo, 22.07.99

Anmeldelse av Eramet Norway AS for overtredelse av straffeloven og forurensningsloven

Miljøstiftelsen Bellona anmelder med dette Eramet Norway AS for overtredelse av straffeloven § 152b nr. 1 og forurensingsloven § 7, jfr. § 78 første ledd, punkt a).

Bakgrunn for anmeldelsen
Eramet Norway AS opplyser i brev til SFT av 21.06 at de den 4. april i år startet overgangen til kvikksølvholdig Comilog-malm ved sitt produksjonsanlegg i Porsgrunn. Fra 3. juni var all den tidligere malmtypen (BHP) byttet ut med Comilog-malm. Eramet Norway AS opplyser i brev av 7. juli til SFT at de anslår at totalt utslipp av kvikksølv ved bruk av Comilog-malm vil ligge på 140 kg i året. Dette skulle medføre at de per dags dato har sluppet ut minst 23 kg kvikksølv som de ikke har tillatelse til.

Objektive vilkår
Etter forurensningsloven § 7 første ledd, må ingen "ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning…." Hva som er forurensning, beskrives i § 6 første ledd nr. 1 som "tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i grunnen". Et punktutslipp av flere kilo kvikksølv vil helt klart være i strid med forurensningsloven § 7. Et slikt utslipp vil også være i strid med straffeloven § 152b nr. 1 som setter straff for den som forurenser luft, vann eller grunn slik at livsmiljøet i et område blir betydelig skadet eller trues av slik skade".

Subjektive vilkår
Straffelovens § 152b nr. 1 setter straff for den som "forsettlig eller grovt uaktsomt forurenser luft, vann eller grunn slik at livsmiljøet i et område blir betydelig skadet eller trues av slik skade". Skyldkravet etter forurensningsloven § 78 første ledd, punkt a) er forsett eller simpel uaktsomhet for den som "har gjør eller setter iverk noe som kan forurense i strid med…." forurensningsloven.

Eramet Norway AS skriver i brev til SFT 30. april: "Med bakgrunn i tidligere kjente forhold har det vist seg at den aktuelle malmtypen inneholder små mengder kvikksølv." Det er med andre ord klart at bedriften var klar over at bruk av Comilog-malm ville medføre utslipp av kvikksølv, slik at kravet til forsett er oppfylt.

I brev fra SFT av 26. april og 16. juli gir SFT klar beskjed om ovennevnte utslipp ikke er tillatt. I sistnevnte brev sier SFT: "De kvikksølvmengder som ifølge bedriftens anslag vil bli sluppet ut, omfattes ikke av gjeldende utslippstillatelser og er ikke tillatt, jfr forurensningsloven § 7."

Særskilte forhold
Kvikksølv er et meget giftig grunnstoff som kan danne meget farlige organiske forbindelser. Stoffet kan gi nyreskader og motoriske og mentale forstyrrelser som følge av skader på sentralnervesystemet. Kvikksølv har selv i meget lave konsentrasjoner, kroniske giftvirkninger på mange organismer.

Gjennom Nordsjøavtalen og nasjonale målsettinger er det oppnådd betydelig reduksjon av kvikksølvutslippene de senere år. Skal dette kunne opprettholdes er det viktig at de bedrifter som befatter seg med kvikksølv forholder seg til de regler som er gitt.

Det bør påpekes at det over lengere tid har pågått arbeid med å bedre miljøkvaliteten i Porsgrunnsområdet. Skal dette arbeidet fortsette i positiv retning er det viktig at alle forholder seg til de gitte regler. Et utslipp av kvikksølv som det her er snakk om vil kunne sette dette arbeidet langt tilbake.

Begjæring om påtale
Miljøstiftelsen Bellona mener ut fra prinsipielle synspunkter at miljøvernlovgivningen må håndheves aktivt, og at overtredelser som kan føre til skade på naturmiljøet og folks helse, må straffes. Eramet Norway AS må derfor bøtestraffes med foretaksstraff i medhold av straffeloven § 48 a. En bot må være av en slik størrelse at den vil ha allmenn- og individualpreventiv effekt overfor forurensende bedrifter som sådan.

 

Med vennlig hilsen
Christine Molland Karlsen