Nyheter

Brev til Eramet Norway AS om at kvikksølvutslippet må opphøre

Publiseringsdato: 20. juli, 1999


Eramet Norway
v/ verksdirektør Husmo
PB 82
3901 Porsgrunn
Likelydende per faks

Oslo, 22.07.1999

Brev til Eramet AS om at kvikksølvutslippet må opphøre straks

Det har nylig kommet fram at bedriften Eramet Porsgrunn, i perioden fjerde april til nå, har benyttet såkalt Comilog malm i sin prosess. Denne malmen inneholder vesentlig mer kvikksølv enn den som tidligere har blitt benyttet. Konsekvensen av dette er at kvikksølvutslippene fra bedriften har steget til omlag 170 kg/pr år. Dette er 34 ganger så mye kvikksølv som det bedriften tidligere slapp ut. De totale menneskeskapte kvikksølvutslipp i norge ligger på omlag 1000 kg/år. Eramets utslipp i Porsgrunn (og det planlagte utslippet i Sauda) utgjør de største punktkildene for kvikksølv i hele landet og vil tilsammen utgjøre 30% av det totale nasjonale utslipp. I telefonsamtale med verksdirektøren idag kom det fram at kvikksølvinnholdet i malmen er på 1.2 ppm, det vil si 20% høyere enn det som tidligere har vært rapportert.

Bedriften har ikke søkt om, og derfor ikke fått tillatelse til dette utslippet. Ifølge forurensningsloven er utslippet derfor per definisjon ulovlig.

For sammenlikningens skyld mener Bellona det er viktig å påpeke at da klorfabrikken på Herøya ble stengt for ti år siden var kvikksølvutslippene herfra på omlag 150 kg/år. Da utlippstillatelsen til Borregaard ble trukket tilbake ,effektiv fra 01.01.97, var dette på grunnlag av et betydelig lavere kvikksølvutslipp enn det Eramet Porsgrunn nå har. Den meget sterkt forurensede Grenlandsregionen er totalt sett belastet med omlag 160 tonn kvikksølv.

Giftigheten av kvikksølv avhenger sterkt av hvilke kvikksølvforbindelser det er som slippes ut. Ved de høye temperaturer det er snakk om i smelteprosessen, er det lite sannsynlig at kvikksølvet slippes ut i ren metallisk form, sannsynlighvis vil kvikksølvet reagere med andre komponeneter i avgassen. Hvilke reaksjonsprodukter som da oppstår vil avgjøre utslippets totale giftighet. Kvikksølvet i seg selv er et metall og vil derfor aldri brytes ned.

Kvikksølvets toksiske effekter varierer en del men de vanligste skader er nyrefeil, hjerneskader, nerveskader, fødselskader og generell svekkelse.

Utslippet er ulovlig og representerer en sterkt uønsket merbelastning i et område som allerede er hardt kvikksølvrammet.

Utslippet utgjør en mulig (men ikke kvantifisert) helserisiko for ansatte og naboer.

Utlippet kan reduseres eller bringes til tilnærmet opphør ved å ta i bruk egnet renseteknologi eller ved å bytte råvarekvalitet.

Bellona er derfor av den mening at utslippet må opphøre straks, og vil dessuten benytte anledningen til å påpeke at den kvikksølvholdige malmen ikke må benyttes ved smelteverket i Sauda før egnede tiltak er gjennomført der.

Vi står til disposisjon for synspunkter og kommentarer dersom dette er ønskelig.

Med vennlig hilsen
Christian Rostock
Kopi:
SFT
MD
Porsgrunn Kommune ved kommunelegen
Øie Smelteverk