Nyheter

Brev til Eramet: Oppsummering av befaring på Eramets anlegg i Porsgrunn

Publiseringsdato: 28. juli, 1999


Eramet Norway
v/ verksdirektør Husmo
PB 82
3901 Porsgrunn
Likelydende per faks

Oslo, 28.07.1999

Oppsummering av befaring på Eramets anlegg i Porsgrunn

Under vår befaring på anlegget til Eramet i Porsgrunn tirsdag 27.07.99 gjorde vi oss en del observasjoner som både omhandler kvikksølvproblematikken og andre forhold ved produksjonen. På bakgrunn av dette har vi følgende kommentarer og anbefalinger:

  1. Fakkelen over ovn 11 var ikke antent under vår befaring. Det betyr at det ble sluppet ut ren karbonmonoksid (CO) fra anlegget. Dette er en meget giftig gass som Eramet ikke har tillatelse til å slippe ut. Utfra de kommentarer som ble gitt, er tenningen av denne fakkelen et stadig tilbakevendende problem. Bellona ser meget alvorlig på dette og forventer at Eramet umiddelbart setter i gang tiltak for å rette på problemet. Både fakkelsystemet i seg selv og kontrollrutinene synes meget kritikkverdige.
  2. I det ene bygget for posefiltrene sev det synlig røyk/støv ut fra takgavlen. Sannsynligvis var minst en av posene lekk. Dette skal ikke forekomme og tyder på mangelfull kontroll. Også her forventer vi at Eramet umiddelbart setter i verk tiltak for å rette på forholdene.
  3. Generelt var det en betydelig mengde støv på anlegget. Forholdene kan bedres betraktelig ved at man feier oftere. Istedenfor å feie 2-3 ganger i uken som man gjør i dag, burde man gjøre dette 2-3 ganger daglig. Dette vil i tillegg til å bedre arbeidstakernes helse, også virke positivt på trivselen.
  4. Lagringen av malm virker både tilfeldig og mangelfull. Har bedriften kontroll på avrenning fra malmhaugene? Vil for eksempel kvikksølv fra Comilog-malmen kunne løses opp av regnvann og skylles ut i fjorden?

Vi ser gjerne at dere gir oss en tilbakemelding på hva dere har tenkt å gjøre med disse sakene. Vi vil spesielt presisere at punkt 1 og 2 krever umiddelbar handling fra Eramets side. Bellona er tilgjengelig for å gi videre kommentarer og innspill, og vil selvsagt følge med på deres videre arbeid.

Med vennlig hilsen
Inge Alme