Nyheter

Brev til Sauda Lensmannskontor om at SFT er inhabile i Eramet-etterforskningen

Publiseringsdato: 28. juli, 1999

Sauda Lensmannskontor
Toppadalen
4200 Sauda
(Likelydende brev sendt til Porsgrunn Politikammer)

Oslo, 7/28/99

Statens forurensingstilsyn (SFT) er inhabile i etterforskningen av Eramet

Miljøstiftelsen Bellona anmoder herved om at Sauda lensmannskontor vurderer hvorvidt SFT må anses som inhabile som faginstans i etterforskningen av kvikksølvutslipp ved Eramets mangansmelteverk i Sauda.

Under en inspeksjon ved Tinfos jernverk i Øye kom det fram at SFT har vært klar over kvikksølvproblemene i manganindustrien siden 1993/94 uten å gripe inn. Bellona er svært kritiske til SFTs håndtering av kvikksølvproblematikken i forbindelse med Norges manganproduksjon, og vår juridiske avdeling vil vurdere å anmelde personer i SFT for tjenesteforsømmelse. SFT har med dette legitimert miljøkriminalitet, og neglisjert helsen til folk i Porsgrunn, Sauda og Øye.

Bellona anser SFT som meget sterkt involvert i denne saken og at de av den grunn må regnes som inhabile. Eventuelle faglig vurderinger under etterforskningen bør derfor bli overlatt til andre instanser som Økokrim eller Miljøverndepartementet. Vi mener SFT har unnlatt å gjøre sin plikt og anser det som uklokt å bruke dem som fagorgan i den videre etterforskningen.

Med vennlig hilsen
Marius Dalen