Nyheter

Brev til Tinfos Smelteverk om anmodning om opphør av kvikksølvutslipp

Publiseringsdato: 28. juli, 1999


Tinfos Jernverk A/S
Øye Smelteverk
Postboks 66
4484 Øyestranda

Oslo, 28.07.99

Anmodning om opphør av kvikksølvutslipp

I forbindelse med siste dagers fokus på kvikksølvutslipp fra mangansmelteverkene er det kommet frem at alle de tre smelteverkene i Norge av denne typen, bruker kvikksølvholdig malm som fører til store utslipp av kvikksølv.

Miljøstiftelsen Bellona ber derfor om at bruken av kvikksølvholdig malm (Comilog) opphører straks, og ikke tar til igjen før effektive renseprosesser er installert.

Vi er klar over at Øye Smelteverk, i motsetning til Eramet Norway´s to smelteverk, innehar en utslippstillatelse på 100 kg kvikksølv til luft p.r. år. Derimot har ikke bedriften utslippstillatelse for kvikksølv til andre resipienter. Til tross for at kvikksølvutslippene til luft ikke direkte kan anses som ulovlige etter norsk lov, anmoder vi likevel bedriften om å være sitt samfunnsansvar bevisst og stoppe utslippene umiddelbart.

Kvikksølv er en av de aller værste miljøgiftene vi kjenner til. Giftigheten av kvikksølv vil avhenge av hvilken forbindelse kvikksølvet inngår i. Det er så vidt Bellona kjenner til, ikke klarlagt hvilke kvikksølvforbindelser som her slippes ut, noe som i seg selv er svært betenkelig. Toksiske effekter av kvikksølv varierer som nevnt en del, men de vanligste skadene er nyrefeil, hjerneskader, nerveskader, fødselsskader mv. Dette skyldes menneskekroppens begrensede evne til å håndtere kvikksølv og stoffets evne til sterkt å akkumuleres i hjernens fettvev. Kvikksølv akkumuleres også i fisk og andre organismer, noe som fører til en oppkonsentrering i næringskjeden.

Bellona vil påpeke at de pågående utslippene forholdsvis enkelt kan reduseres eller bringes til opphør ved å bytte råvarekvalitet eller ved å ta i bruk egnet renseteknologi. Vi vil samtidig opplyse om at Eramet Norway i Porsgrunn vil kutte ut bruken av Comilog-malm i sin produksjon innen mandag 2. august.

Vi håper at Dere tar denne anmodningen til følge.

Med vennlig hilsen
Christine Molland Karlsen