Nyheter

Anmeldelse av Elkem ASA

Publiseringsdato: 4. august, 1999

Lensmannen i Sauda
Toppadalen 3
4200 Sauda

 

Oslo, 05.10.99

Anmeldelse av Elkem ASA

Miljøstiftelsen Bellona anmelder med dette Elkem ASA for overtredelse av forurensingsloven § 78, annet ledd, jf første ledd, bokstav a, jf § 7 og straffeloven § 152b nr 1.

Bakgrunn
Elkem ASA eide frem til 01.07.99 mangansmelteverket i Sauda. Etter denne dato har smelteverket tilhørt Eramet Norway AS. Under SFTs systemrevisjon 2-3 september 1999 ble det avdekket at bedriften slipper ut store mengder arsen, bly, kadmium og mangan fra sinterverket, uten nødvendig tillatelse.

Elkem foretok selv prøver og analyser av tungmetaller i avgass fra sinterverket i desember 1996 og mars 1998. Disse viste svært høye utslipp av de nevnte stoffer (se vedlagt revisjonsrapport fra SFT av 30.09.99). Resultatene ble ikke forelagt SFT.

SFT påla i brev 05.10.99 Eramet å stenge sinterverket.

Særskilte forhold
Bly er svært akutt og kronisk giftig, og kan skade både nyrer, nerveceller og blod. Visse blyforbindelser er kreftfremkallende og skadelig for fosterutvikling og reproduksjonsorganer.

Kadmium er svært giftig, det kan tas opp gjennom lungene og har akutt effekt på disse. Kadmium er kreftfremkallende og fosterskadelig. Kronisk eksponering kan gi skader på både lunger, nyrer og blod.

Arsen er akutt giftig, men kan også gi kroniske skader som følge av lavere inntak over lengre tid. Eksempler på det siste er hudskader, skader på pustefunksjon og nervesystem, hjerte-/karsystemet og leverskader. Arseneksponering kan i enkelte tilfeller føre til lungekreft, hudkreft og leverkreft. Ved eksponering for arsen sammen med kadmium eller bly, er effekten sterkere enn enkeltstoffene alene.

Inhalasjon av manganholdige partikler gir svekket motstandsevne mot bakterier og virus. For høyt inntak via lungene fører til akkumulering av mangan i hjernen, og kan skape irreversible skader som kan sammenliknes med Parkinsons sykdom. Ved høy eksponering er det påvist sammenheng mellom mangan og psykose.

Objektive vilkår
Etter forurensningsloven § 7 første ledd, må ingen "ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning". Forurensning defineres i § 6 første ledd nr 1 som "tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i grunnen". Utslipp av de aktuelle stoffene i de mengder det her er snakk om, er klart i strid med forurensningsloven § 7. Ettersom Elkem ASA har foretatt utslippene uten tillatelse, er forholdet straffbart etter forurensningsloven § 78 første ledd bokstav a. Med bakgrunn i de særskilte forhold som er nevnt ovenfor (bl a stoffenes giftighet), rammes forholdet etter Bellonas syn også av de strengere bestemmelsene i § 78 annet ledd.

Et slikt utslipp vil også være i strid med straffeloven § 152b nr 1 som setter straff for den som "forurenser luft, vann eller grunn slik at livsmiljøet i et område blir betydelig skadet eller trues av slik skade".

Subjektive vilkår
Skyldkravet etter straffeloven § 152b er forsett eller grov uaktsomhet, mens forurensningsloven § 78 krever forsett eller simpel uaktsomhet. At Elkem var klar over utslippene, går klart frem av analysene bedriften selv foretok i 1996 og 1998. Utslippene har altså blitt foretatt med forsett, og de subjektive vilkår for straff er dermed oppfylt.

Foreldelse
Fristen for foreldelse regnes ifølge straffeloven § 68 første ledd fra "den dag det straffbare forhold er opphørt". Det dreier seg imidlertid i dette tilfellet om en fortsatt forbrytelse, hvilket innebærer at foreldelsesfristen ikke begynner å løpe for noen del av forholdet før virksomheten er helt opphørt. Dette betyr at foreldelsesfristen for samtlige utslipp, også de som ligger mange år tilbake i tiden, først begynte å løpe da Eramet Norway AS overtok virksomheten. Det er altså den samlede utslippsmengden i løpet av de årene Elkem har drevet smelteverket som skal legges til grunn når lovbruddets grovhet skal vurderes.

Påtale
Miljøstiftelsen Bellona mener ut fra prinsipielle synspunkter at miljøvernlovgivningen må håndheves aktivt, og at overtredelser som kan føre til skade på naturmiljøet og folks helse må straffes. Elkem ASA må derfor ilegges bot som foretaksstraff i medhold av straffeloven § 48a.

Utslippene har medført en betydelig forurensning. Påtale antas derfor ikke å være betinget av begjæring fra forurensningsmyndighetene etter forurensingsloven § 78 tredje ledd.

Med vennlig hilsen
Christian Piene Gundersen

Vedlegg:

  • Kopi av brev 05.10.99 fra SFT til Eramet
  • Kopi av SFTs revisjonsrapport av 30.09.99